Chroniony będzie około 5-hektarowy obszar w dolinie rzeki Rudawy

Autor CowKrakowie.pl
Chroniony będzie około 5-hektarowy obszar w dolinie rzeki Rudawy

„Łąki nad Rudawą” zostaną objęte ochroną. Tak zdecydowali krakowscy radni. Użytkiem ekologicznym objęty zostanie obszar wielkości około 5-hektarów.

reklama

Celem ustanowienia tego miejsca użytkiem jest zachowanie ekosystemu doliny rzeki Rudawy, którego ochrona ma znaczenie dla zachowania w skali lokalnej i regionalnej różnorodności biologicznej, siedlisk przyrodniczych i krajobrazu.

reklama

Liczne gatunki ptaków

Dotychczasowe zachowanie niezaburzonych siedlisk różnych gatunków nad Rudawą jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku płazów, które należą do gatunków najszybciej ginących z powodu działalności człowieka. W lesie łęgowym stwierdzono liczne gatunki ptaków zasiedlających drzewa, krzewy i warstwę runa, stanowi on także siedlisko ropuchy szarej.

Jest to jedyny tak rozległy obszar łąkowy w dolinie Rudawy na terenie Krakowa, który ze względu na bezpośrednie połączenie z rzeką i okresowe zalewanie funkcjonuje w sposób typowy dla nadrzecznych, urozmaiconych siedlisk łąkowych.

Wprowadzony zakaz

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te me służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej
  • likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi
  • umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

Zobacz także:

Wiosną zostanie otwarta kawiarnia z widokiem na Zakrzówek [ZDJĘCIA]

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności