Radni uchwalili regulamin korzystania z placu Jana Matejki. Naruszenie postanowień będzie podlegać karom 

Radni uchwalili regulamin korzystania z placu Jana Matejki. Naruszenie postanowień będzie podlegać karom 

Radni uchwalili regulamin korzystania z placu Jana Matejki. Naruszenie postanowień regulaminu będzie podlegać karom lub sankcjom.

reklama

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Krakowa, radni uchwalili regulamin korzystania z placu Jana Matejki. Jakie wprowadzono zakazy?

reklama

Na tym obszarze będzie obowiązywał zakaz:

 1. zaśmiecania terenu
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu
 3. niszczenia i uszkadzania urządzeń, obiektów małej architektury i budowli
 4. wchodzenia na Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pomnik Grunwaldzki (za wyjątkiem prowadzenia prac porządkowych i konserwatorskich)
 5. spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania z otwartym alkoholem
 6. palenia ognisk oraz pozostawiania palących się przedmiotów (z wyjątkiem ustawienia zniczy przed Grobem Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości państwowych)
 7. powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządzającego, z wyłączeniem sytuacji określonych odrębnymi przepisami prawa
 8. używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych
 9. wjazdu wszelkich pojazdów bez zezwolenia zarządzającego (z wyjątkiem służb miejskich w zakresie obsługi placu)
 10. korzystania z urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch (z wyłączeniem wózków inwalidzkich)
 11. prowadzenia psów bez smyczy i kagańca
 12. handlu i usług bez zezwolenia zarządzającego
 13. umieszczania bez zezwolenia zarządzającego tablic, napisów i ogłoszeń
 14. organizowania wydarzeń / imprez bez zezwolenia zarządzającego

Naruszenie postanowień regulaminu będzie podlegać karom lub sankcjom przewidzianym w tych przepisach, w szczególności w kodeksie wykroczeń, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności