Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymają dodatkowe uprawnienia

Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymają dodatkowe uprawnienia

Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymają dodatkowe uprawnienia. 13 stycznia Sejm przyjął ostateczną wersję przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta.

reklama

Uchwalona przez Sejm nowelizacja dodatkowo wzmacnia ochronę osób doznających przemocy domowej. Dzięki nowym rozwiązaniom będą mogły otrzymać kompleksową ochronę i czuć się bezpieczne również poza domem.

reklama

Najważniejsze zmiany. Dodatkowe uprawnienia dla Policji i Żandarmerii Wojskowej:

Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymają uprawnienia, by wydać wobec takiego sprawcy natychmiastowy:

  • zakaz zbliżania się osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach;
  • zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową, aby uniemożliwić jej nękanie również za pomocą środków komunikowania się na odległość;
  • zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, jak zakład pracy, szkoła czy placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze i artystycznej oraz obiekt sportowy, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci.

Zakazy te będą mogły zostać przedłużone przez sąd cywilny, analogicznie jak w przypadku dotychczas obowiązującego zakazu zbliżania się do mieszkania. Kompetencje sądu cywilnego będą również szersze w zakresie ochrony przed tzw. stalkingiem. Sąd będzie mógł wydać zakaz kontaktowania się, gdy sprawca przemocy domowej nęka swą ofiarę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo w istotny sposób narusza jej prywatność.

Ustawa antyprzemocowa 2.0,  wprowadza również inny pakiet rozwiązań

W sprawie karnej organ prowadzący postępowanie będzie w oparciu o szczegółowy kwestionariusz ustalał indywidualne potrzeby pokrzywdzonego, aby przygotować przesłuchanie w sposób uwzględniający jego osobistą sytuację.

Zmiany nastąpią także w pouczeniach o prawach i obowiązkach uczestników postępowania. Mają być sporządzone w prostym, zrozumiałym języku. Dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia, lub osób które nie ukończyły 18 lat, przewidziano dodatkowo wyjaśnienia odnośnie ich uprawnień i obowiązków. W zależności od grupy docelowej, pouczenia oraz wyjaśnienia będą w formie opisowej lub graficznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości podwyższyło standardy informowania osób poniżej 18 roku życia oraz osób przesłuchiwanych w trybach szczególnych o przebiegu, sposobie i warunkach przesłuchania. Osoby te otrzymają napisane przystępnym językiem informacje o tej czynności, które dla najmłodszych będą przygotowane również w formie graficznej.

Ustawa antyprzemocowa 2.0 wprowadza także nowy przyjazny tryb przesłuchania dla osób, u których występują zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwojowe lub zakłócenia zdolności postrzegania, które nie mogą być przesłuchane w trybie zwykłym. Jeżeli będzie to konieczne, przesłuchanie to będzie się odbywać przy wykorzystaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Komunikacja alternatywna służy porozumiewaniu się w inny sposób niż za pomocą mowy, a komunikacja wspomagająca ma charakter uzupełniający do występującej choćby w minimalnym stopniu mowy werbalnej. To przykładowo piktogramy, System PCS,  czy system językowy MAKATON.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Rozwiązania w zakresie nowych narzędzi antyprzemocowych mają wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia przepisów w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania w zakresie procedury karnej przyjaznej dla dzieci, osób niedołężnych i z niepełnosprawnościami intelektualnymi wejdą w życie po roku. W tym czasie zostaną przygotowane standardy oraz wzory pouczeń, wyjaśnień i informacji. W formie opisowej prostym językiem oraz w formach graficznych, co będzie realizowane we współpracy z ekspertami polskimi z różnych dziedzin. Wykorzystane zostaną również dobre praktyki i międzynarodowego doświadczenia UNICEF, na podstawie porozumienia podpisanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we wrześniu 2022 r.

Obserwuj CowKrakowie.pl na Facebooku.

Informacje z Krakowa:

Nożownik grasował w okolicach Parku Tysiąclecia

Takie gwiazdy wystąpią w Krakowie w 2023 roku

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności