Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali firmę budowlaną w Krakowie

Funkcjonariusze Straży Granicznej zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich firm budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż obywatel Tadżykistanu nie był uprawniony do wykonywania pracy, natomiast obywatel Mołdawii, nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na pracę.

reklama

Obywatelka Rumunii, będąca prezesem zarządu kontrolowanej spółki, powierzyła nielegalne wykonywanie pracy dwóm obywatelom Mołdawii tj. na innych warunkach niż określone w wydanych im zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Ponadto w 20 przypadkach nie dopełniła obowiązku informacyjnego wobec Wojewody Małopolskiego oraz wobec Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

reklama

Obecnie prowadzone są dalsze czynności, zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu winnego popełnionych wykroczeń. Wobec pracodawcy, który nielegalnie zatrudniał cudzoziemców oraz nie dopełnił obowiązków informacyjnych, zostanie wystosowany wniosek do Sądu o ukaranie. Na podstawie zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, grozi mu kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Źródło PSG

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności