Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Małopolska jest przygotowana na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych. Potwierdzili to dziś na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiciele służb, inspekcji, straży i instytucji. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pomoc potrzebującym

W okresie jesienno-zimowym Małopolska Policja realizuje działania pod hasłem „ZIMA 2022/2023”. Mają one na celu ograniczenie negatywnych skutków niskich temperatur oraz zjawiska bezdomności, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji mogących skutkować ewentualnym zgonem osoby bezdomnej w wyniku wychłodzenia organizmu. Są to działania o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym i informacyjnym.

Gminy w Małopolsce, w ramach przygotowań do sezonu zimowego 2022/2023, podjęły działania analogiczne do podejmowanych w ubiegłych latach, m.in. dystrybuując ulotki kierowane do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych informujące o zagrożeniu. Skierowano również apele do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie do siedziby ośrodków pomocy  społecznej przypadków osób bezdomnych lub najuboższych wymagających pomocy.

Utrzymanie dróg w czasie zimy

Zarządca dróg krajowych potwierdza, że w pełnej gotowości od 1 listopada znajduje się 249 jednostek sprzętu, w tym 149 solarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 unimog w rezerwie, 50 jednostek do odśnieżania chodników, 36 ładowarek oraz 6 równiarek. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi z siatki z tworzyw sztucznych.  Obejmą one odcinki dróg o łącznej długości 13,78 km. Zapasy materiałów do zwalczania śliskości, głównie soli, a także uszorstniających, składowane są w 30 punktach na terenie województwa: w bazach materiałowo-sprzętowych oraz na dodatkowych składowiskach.

Obowiązek odśnieżania obiektów budowlanych

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie przypomina, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m.in. takich jak intensywne opady atmosferyczne. Tym samym odśnieżanie dachów obiektów należy do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców tychże obiektów. Organy nadzoru budowlanego w ramach posiadanych kompetencji dokonują jedynie kontroli wykonywania tych obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Ponadto przepis ustawy Prawo budowlane wskazuje, że budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 podlegają kontrolom okresowym dwa razy w roku do 31 maja i do 30 listopada obejmującym szereg aspektów związanych z bezpiecznym użytkowaniem tychże obiektów.

Apel Straży Pożarnej

Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. To jednak właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Do pożarów zwykle dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności