Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Małopolska jest przygotowana na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych. Potwierdzili to dziś na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiciele służb, inspekcji, straży i instytucji. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pomoc potrzebującym

W okresie jesienno-zimowym Małopolska Policja realizuje działania pod hasłem „ZIMA 2022/2023”. Mają one na celu ograniczenie negatywnych skutków niskich temperatur oraz zjawiska bezdomności, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji mogących skutkować ewentualnym zgonem osoby bezdomnej w wyniku wychłodzenia organizmu. Są to działania o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym i informacyjnym.

Gminy w Małopolsce, w ramach przygotowań do sezonu zimowego 2022/2023, podjęły działania analogiczne do podejmowanych w ubiegłych latach, m.in. dystrybuując ulotki kierowane do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych informujące o zagrożeniu. Skierowano również apele do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie do siedziby ośrodków pomocy  społecznej przypadków osób bezdomnych lub najuboższych wymagających pomocy.

Utrzymanie dróg w czasie zimy

Zarządca dróg krajowych potwierdza, że w pełnej gotowości od 1 listopada znajduje się 249 jednostek sprzętu, w tym 149 solarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 unimog w rezerwie, 50 jednostek do odśnieżania chodników, 36 ładowarek oraz 6 równiarek. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi z siatki z tworzyw sztucznych.  Obejmą one odcinki dróg o łącznej długości 13,78 km. Zapasy materiałów do zwalczania śliskości, głównie soli, a także uszorstniających, składowane są w 30 punktach na terenie województwa: w bazach materiałowo-sprzętowych oraz na dodatkowych składowiskach.

Obowiązek odśnieżania obiektów budowlanych

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie przypomina, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m.in. takich jak intensywne opady atmosferyczne. Tym samym odśnieżanie dachów obiektów należy do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców tychże obiektów. Organy nadzoru budowlanego w ramach posiadanych kompetencji dokonują jedynie kontroli wykonywania tych obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Ponadto przepis ustawy Prawo budowlane wskazuje, że budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 podlegają kontrolom okresowym dwa razy w roku do 31 maja i do 30 listopada obejmującym szereg aspektów związanych z bezpiecznym użytkowaniem tychże obiektów.

Apel Straży Pożarnej

Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. To jednak właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Do pożarów zwykle dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności