W Krakowie powstanie nowy użytek ekologiczny

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że w naszym mieście powstanie nowy użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana”. Obejmie on powierzchnię około 15 hektarów położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim.

Projekt uchwały w tej sprawie, sporządzony przez prezydenta Krakowa, otrzymali już radni, którzy będą głosować w sprawie ustanowienia terenu dawnego kamieniołomu użytkiem ekologicznym na sesji Rady Miasta najprawdopodobniej po wakacjach.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy m.in. że celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana jest ochrona mozaiki ekosystemów samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.

Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych – roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Na zachowanie zasługują także częściowo zasiedlone w wyniku wtórnej sukcesji roślinnej obiekty dziedzictwa górniczego, elementy wyrobiska i zwałowisko, ślady technik odspajania skały oraz zabudowania poprzemysłowe.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności