Dobra wiadomość dla nauczycieli. Od września wzrośnie wynagrodzenie

We wrześniu kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli wchodzących do zawodu wzrośnie o 20 proc. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez Sejm RP. Po zakończeniu prac parlamentarnych nowelizacja ustawy trafi do podpisu Prezydenta.

Przyjęta w czerwcu ustawa gwarantuje nauczycielom wchodzącym do zawodu wyższe wynagrodzenie. Od 1 września 2022 r. pensja nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole (nauczyciela stażysty) wzrośnie ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. W nowym roku szkolnym wzrośnie również wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych dotychczas na stanowisku nauczyciela kontraktowego ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. 

W wyniku uproszczenia i odbiurokratyzowania systemu awansu zawodowego, tj. zmniejszenia liczby stopni awansu (likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego), wzrośnie wynagrodzenie nauczycieli na pierwszym etapie rozwoju zawodowego. 

Wprowadzone zostały także przepisy, dzięki którym zostanie skrócony okres awansu na stopień nauczyciela mianowanego z 6 na 4 lata. 

Nauczyciel po odbyciu przygotowania do zawodu uzyska stopień nauczyciela mianowanego. W piątym i szóstym roku pracy będzie już otrzymywał średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, a nie jak dotychczas nauczyciela kontraktowego. Jego średnie wynagrodzenie w tych latach pracy wzrośnie zatem ze 111 proc. do 144 proc. kwoty bazowej. Konsekwencją wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela będzie również wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Przyjęta ustawa gwarantuje również uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem. Zostanie wyodrębniony czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców. W ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel będzie obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności