Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców [informator]

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 • PESEL lub NIP składającego wniosek
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Postępowania w sprawie wypłaty świadczenia będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Wnioski będą przyjmowane przez filie MOPS w Krakowie niezwłocznie po wejściu w życie aktów wykonawczych do specustawy.

Dane filii MOPS właściwych z uwagi na miejsce zamieszkania osób fizycznych i siedzib innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie można odnaleźć z pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej mops.krakow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, w tym od osób fizycznych, które wyrażają gotowość zakwaterowania w swoich lokalach obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać uzupełniając odpowiednią tabelę (dla osób fizycznych bądź innych podmiotów) zgodnie ze wzorem załączonym poniżej i przesyłając ją na adres e-mail: zakwaterowanieua@mops.krakow.pl

Podmioty, w tym osoby fizyczne, zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne na zasadach określonych w art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegóły dotyczące wysokości świadczenia, warunki przyznawania, wzór wniosku o wypłatę świadczenia będą znane po wydaniu rozporządzeń do ustawy.

Pobierz:

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności