Oświadczenie w sprawie robót rozbiórkowych przy ul. Grzegórzeckiej

Oświadczenie w sprawie robót rozbiórkowych przy ul. Grzegórzeckiej

Przekazujemy oświadczenie Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie robót rozbiórkowych przy ul. Grzegórzeckiej.

reklama

Zasępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  informuje, iż w dniu 10.01.2022 roku przeprowadził kontrole prac wykonywanych na obiekcie. W kontroli uczestniczyli: przedstawiciele  tut. Urzędu, wykonawca robót budowlanych, konserwator dzieł sztuki sprawujący nadzór, oraz przedstawicie Inwestora tj.,  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podczas kontroli stwierdzono:  bezpośrednio na placu budowy zostały złożone oryginale „tonda”, wcześniej zdemontowane w całości z elewacji zachodniej wiaduktu. Są one zabezpieczone i złożone na paletach. Zgodnie z zapisami pozwolenia MWKZ z dnia 11 października 2021 roku, tonda po przeprowadzonej pełnej konserwacji technicznej i estetycznej, mają zostać ponownie zamontowane na obiekcie tj. na wschodniej elewacji, która będzie podlegała rekonstrukcji.  W tym miejscu Urząd pragnie zaznaczyć, iż ta technologia została już z powodzeniem zastosowana  przy wcześniejszych pracach na ścianie wschodniej wiaduktu.

reklama

Kontrola wykazała, że zdemontowano w całości oraz ponumerowano kamienne nakrywy z podpór wraz z  gzymsami kamiennymi, które to elementy po odczyszczeniu i naprawie mają w całości powrócić na swoje pierwotne miejsce.  Zostały zdemontowane i zabezpieczone kamienne gzymsy wieńczące i złożone pod nowa estakadą. Na placu budowy, przedstawiciele Urzędu, odnotowali składowane bloki kamienne (piaskowiec) odzyskane podczas prowadzonych prac rozbiórkowych tj. elementy, które stanowiły główną konstrukcję wiaduktu, a których lica widoczne były jako wykończenie elewacji. Bloki kamienne, zgodnie z oświadczeniem kierownika robót, były odzyskiwane na zasadzie odspajania ich od siebie nawzajem, wyjmowane łyżką od koparki i składowane na placu budowy. Materiał ten, zgodnie z oświadczeniami przedstawicieli wykonawcy, zostanie przewieziony do zakładu kamieniarskiego w celu jego obróbki i  przygotowania do ponownego montażu.

Ponadto stwierdzono również, iż na placu budowy zostały złożone całe bloki ceglane, zespojone zaprawą tj. materiał  ceglany zarówno z podłuczy, jak również ze sklepień wiaduktu. Jak wykazano w czasie kontroli  część przedmiotowej cegły, w tym tzw. oblicowanie sklepień (element widoczny od strony zewnętrznej)  jest w dużej mierze zniszczony i w bardzo złej kondycji technicznej. Ponadto materiał ten, nie posiadał wiązania z pozostałą resztą cegieł, co może świadczyć, iż pochodzi prawdopodobnie z uzupełnień i kolejnych remontów obiektu w przeszłości i nie jest w pełni oryginalnym elementem. Natomiast stwierdzono, że w warstwie głębszej podłuczy zachowała się oryginalna cegła, niektóra nawet z sygnaturami zakładu, w którym została wyprodukowana.

Zgodnie z oświadczeniem uczestników kontroli materiał ten, będzie ręcznie segregowany na miejscu, a następnie zostanie poddany zabiegom konserwatorskim i ponownie wykorzystany. Odnośnie informacji dotyczącej materiału wywożonego z placu budowy stwierdzono, iż dotyczy to przede wszystkim materiału pozyskanego z zasypu, złożonego w dużej mierze w kruszywa i luźnych kamieni. W czasie kontroli odnotowano również, iż pod wiaduktem została wysypana warstwa piasku, która stanowi rodzaj amortyzacji dla obluzowanego materiału, głównie cegieł, które to są odzyskiwane w trakcie prowadzenia robót, selekcjonowane i odkładane. Wykonawca przekazał informację, iż tempo prowadzonych robót wynika z ustalonego harmonogramu prac, jaki wskazała Gmina Kraków i jej służby administracyjne z uwagi na, jak podano: „zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót rozbiórkowych”.

Reasumując kontrola wykazała, że na placu budowy znajduje się odzyskany oryginalny materiał kamienny oraz ceglany wraz oryginalnymi elementami detalu architektonicznego, potrzebny do wykonywania przewidzianej rekonstrukcji i zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zostanie należycie zabezpieczony.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest tutaj

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności