Kontrole Straży Granicznej w Krakowie

Funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili w ostatnim tygodniu 5 cudzoziemców, co do których zaszła konieczność wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Decyzje były konsekwencją przeprowadzonych w Krakowie kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. W trakcie tych czynności okazało się, że cudzoziemcy, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie podjęli w Polsce pracy, chcieli zalegalizować pobyt w trakcie nielegalnego pobytu, bądź też wrócili do Polski, pomimo wcześniejszego zakazu wjazdu.

Dwa pierwsze przypadki dotyczyły obywateli Mołdawii oraz Rosji, którzy wjechali do Polski na podstawie dokumentów paszportowych z ważnymi wizami krajowymi oraz oświadczeniami o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Cudzoziemcy nie podjęli jednak pracy w wyznaczonym terminie. Jak ustalono, pomimo posiadania stosownych dokumentów, nie zamierzali udać się do podmiotu, w którym znaleźliby zatrudnienie.

Kolejny przypadek wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu dotyczył obywatela Gruzji, który w czasie nielegalnego pobytu złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Z kolei dwóch obywateli Ukrainy, co do których wydano poprzednio ostateczne decyzje o zobowiązaniu do powrotu, wykonało je, lecz – pomimo obowiązującego ich zakazu wjazdu na terytorium państw Schengen – ponownie wjechało na terytorium RP.

Fot. PSG

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności