Skontrolowali cztery firmy w Krakowie. Wobec pracodawców zostaną skierowane wnioski do sądu

29 października 2021 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie zakończyli cztery kontrole legalności zatrudnienia prowadzone w krakowskich firmach. Łącznie kontrolą objęto 178 cudzoziemców (131 ob. Ukrainy, 40 ob. Gruzji, 3 ob. Białorusi, 1 ob. Uzbekistanu oraz 1 ob. Bangladeszu) w wyniku których ujawniono 92 cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę na terytorium Polski

Jak informuje Straż Graniczna, pierwsza kontrola miała miejsce w firmie budowlanej prowadzonej przez Polaka na terenie Krakowa, która zatrudniała 83 cudzoziemców. Stwierdzono, iż kontrolowany podmiot powierzył nielegalne wykonywanie pracy 68 cudzoziemcom. Byli oni zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę, zezwoleniem na pobyt czasowy oraz na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, co stanowi wykoszenie z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie kontrola wykazała, że 37 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę, tj. bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, co również jest wykroczeniem wyżej wymienionej ustawy.

Drugą kontrolę przeprowadzono wobec 76 cudzoziemców w krakowskiej agencji zatrudnienia. 75 obywateli Ukrainy oraz Gruzin byli kierowani do pracodawców w całej Polsce. W wyniku prowadzonej kontroli stwierdzono, iż 52 obcokrajowców wykonywało pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionymi na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, co w rozumieniu art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

Pozostałe dwie kontrole przeprowadzono w agencjach pośrednictwa pracy, zarządzanych przez obywateli Ukrainy. Skontrolowano 19 cudzoziemców (17 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Uzbekistanu oraz 1 obywatela Bangladeszu). W wyniku  prowadzonej kontroli ustalono, iż 3 ob. Ukrainy pełniło funkcję prezesa zarządu oraz członka zarządu bez odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Kontrolowanych pracodawców oraz cudzoziemców czekają teraz poważne konsekwencje. Wobec pracodawców zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.

Fot. PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności