Kontrolowanego pracodawcę czekają poważne konsekwencje

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia, prowadzoną w jednej z podkrakowskich agencji pracy tymczasowej. Kontrolą objęto 72 cudzoziemców (67 obywateli Ukrainy oraz 5 obywateli Kazachstanu).

W wyniku prowadzonej kontroli stwierdzono, iż kontrolowany podmiot powierzył nielegalne wykonywanie pracy 33 cudzoziemcom. Byli oni zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę, zezwoleniem na pobyt czasowy oraz na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, co stanowi wykroczenie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednocześnie kontrola wykazała, że 16 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę, tj. bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, co również jest wykroczeniem wyżej wymienionej ustawy.

Dodatkowo, właściciel nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy w ustawowym terminie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 51 cudzoziemców oraz nie powiadomił wojewody, który wydał zezwolenia na pracę, o niepodjęciu przez jednego cudzoziemca pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, bądź po zakończeniu pracy wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę. W związku z tym nie dopełnił także innych obowiązków, wynikających z zapisów wspomnianej wyżej ustawy.

Kontrolowanego pracodawcę oraz cudzoziemców czekają teraz poważne konsekwencje. Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Źródło PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności