Zmiana lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 15 września zmienią swoje lokalizacje cztery punkty systemu darmowego poradnictwa w naszym mieście – informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Zmiany lokalizacji punktów:

 • punkt nr 10 (nieodpłatna pomoc prawna) zostanie przeniesiony z ul. Grunwaldzkiej 8 do budynku UMK na os. Zgody 2 (pokój nr 7, w godz. 7.30-11.30)
 • punkt nr 11 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) zostanie przeniesiony z ul. Grunwaldzkiej 8 do budynku UMK na os. Zgody 2 (pokój nr 7, w godz. 11.30-15.30)
 • punkt nr 21 (nieodpłatna pomoc prawna) zostanie przeniesiony z pokoju nr 25 do pokoju nr 7 (budynek UMK na os. Zgody 2)
 • punkt nr 24 (nieodpłatna pomoc prawna) zostanie przeniesiony z pokoju nr 6 do boksu nr 1 (budynek UMK przy Rynku Podgórskim)

Jak skorzystać z pomocy?

Osoby, które chcą skorzystać z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji proszone są o kontakt z infolinią pod numerem: 728 366 319 (rejestracja czynna w godz. 7.30-16.00). Można również zapisać się samodzielnie online przez formularz na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
 • porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Z darmowej usługi mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności