Najwyższa Izba Kontroli zbadała działania miasta

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, w ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli zbadała działania miasta na rzecz zachowania i zwiększania terenów zielonych w Krakowie. W wystąpieniu pokontrolnym NIK pozytywnie ocenił działania prezydenta w tym zakresie. Wyszczególniono zwiększenie wydatków na zieleń, przeprowadzoną rewitalizację parkingu na pl. św. Ducha, utworzenie parku Stacja Wisła czy zapobieganie presji inwestycyjnej poprzez zwiększenie terenów objętych planami miejscowymi. 

NIK pozytywnie ocenia działania prezydenta Krakowa, które koncentrowały się nie tylko na bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, ale również na pozyskiwaniu nieruchomości pod takie tereny. Wyróżniono również tworzenie nowych miejsc odpoczynku i rekreacji, w tym nowe parki, parki kieszonkowe, rzeczne, oraz rozwijanie inicjatywy tzw. ogrodów społecznych.

Więcej wydatków na zieleń

Skontrolowano również wydatki poniesione na zachowanie lub zwiększenie terenów zielonych. „Wydatki gminy (…) zwiększyły się z kwoty 37 mln zł w 2015 r. do 172,3 mln zł w 2020 r. (o 365 proc.), a łączna kwota przeznaczona na ten cel w badanych latach wniosła 684,3 mln zł, tj. 2,1 proc. wszystkich wydatków gminy.” 

W wystąpieniu pokontrolnym pokazano dane dotyczące zwiększania się powierzchni zieleni w Krakowie. Z dokumentu wynika, że łączna powierzchnia terenów zielonych i wód w Krakowie zwiększyła się w latach 2015-2020 z 4544 ha w 2015 r. do 6083 ha w 2020 r., tj. o 1539 ha. „(…) jej udział w stosunku do powierzchni gminy zwiększył się z 13,9 proc. do 19,3 proc., tj. o 5,4 proc.”

Z kolei udział powierzchni wyznaczonej zieleni i wód objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do powierzchni wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, „w okresie objętym kontrolą zwiększył się z 36 proc. do 51,7 proc., tj. o 15,7 proc.” – czytamy w dokumencie pokontrolnym.

Inspektorzy NIK pozytywnie ocenili również rozwiązania organizacyjne w kwestii zarządzania zielenią w Krakowie, „w tym w szczególności powołanie miejskiego architekta krajobrazu oraz wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostki organizacyjnej, tj. Zarządu Zieleni Miejskiej.

Więcej planów, mniej wuzetek

W wystąpieniu pokontrolnym NIK odniósł się również do działań Miasta w kwestii „zapobiegania presji inwestycyjnej” poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z 49,5 proc. na koniec 2014 r. do 68,7 proc. na koniec 2020 r., oraz ograniczanie liczby wydanych pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy z 1936 w 2015 r. do 471 w 2020 r. (spadek o 75,7 proc.), „a w szczególności poprzez uchwalanie planów miejscowych, obejmujących rozległe tereny o walorach przyrodniczych” – czytamy w dokumencie NIK.

Zieleń zamiast parkingów

NIK pochyliła się również nad sprawą rewitalizacji i tworzenia nowych terenów zieleni i rekreacji w mieście. Inspektorzy NIK dobrze ocenili zmiany przeprowadzone na placu św. Ducha oraz parku Zabłocie-Stacje Wisła. W raporcie NIK czytamy „(…) nie tylko uwzględniono zachowanie i odtworzenie szaty roślinnej, lecz zmieniono miejsca wykorzystywane dotychczas jako parkingi w zielone tereny rekreacji i wypoczynku.”

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności