Zwiększy się ochrona przeciwpowodziowa Małopolski. Został nadany rygor natychmiastowej wykonalności

Minister Infrastruktury wydał decyzję, udzielając pozwoleń wodnoprawnych wymaganych w ramach realizacji inwestycji zwiększającej ochronę przeciwpowodziową terenów położonych w dolinie rzeki Serafy. Umożliwi to inwestorowi uzyskiwanie dalszych pozwoleń w procesie inwestycyjnym.

Biorąc pod uwagę, że realizacja wskazanej inwestycji jest niezbędna dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Realizacja zadania „Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy: Budowa suchego zbiornika małej retencji: Zbiornik Serafa 2 na rzece Serafa” będzie się odbywała w ramach przedsięwzięcia pn.

„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Bieżanów” na rzece Serafie w km 7+284 w m. Kraków”,
„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Serafa – 2” na rzece Serafie w km 9+223 w m. Wieliczka”,
„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka – 1” na potoku Malinówka w km 0+220 w m. Kraków”,
„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka – 2” na potoku Malinówka w km 2+320 w m. Kraków”,
„Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka – 3” na potoku Malinówka w km 2+990 w m. Kraków oraz w m. Wieliczka”.

Każde z powyższych zadań jest traktowane jako oddzielna inwestycja. Z uwagi jednak na ich powiązania technologiczne, potraktowano je łącznie jako jedno przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla realizacji którego uzyskano jedną wspólną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną w 2012 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Ponadto postanowieniem z 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i że nie zmieniły się warunki określone w ww. decyzji środowiskowej.

W ramach inwestycji powstanie suchy zbiornik przeciwpowodziowy Serafa 2 wraz z obiektami towarzyszącymi. Zbiornik Serafa 2 będzie pracował w kaskadzie 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwóch na rzece Serafie (w tym jeden już istniejący zbiornik Bieżanów) i trzech na potoku Malinówka.

Celem inwestycji, polegającej na wykonaniu suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2, jest bezpośrednia poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych poniżej zbiornika, w tym zwiększenie ochrony terenów osiedli Złocień i Stary Bieżanów, a także miejscowości Brzegi w gminie Wieliczka.

W skład suchego zbiornika Serafa 2 będą wchodziły m.in. zapora ziemna czołowa i zapora boczna oraz urządzenia przelewowo-upustowe. Utworzony zbiornik będzie posiadał powierzchnię ok. 2,4 ha i pojemność przy maksymalnym poziomie piętrzenia ok. 43 tys. m3.

Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z obiektami towarzyszącymi pozytywnie wpłynie na bilans zlewni oraz na transformację fali powodziowej.

Wkrótce również zostaną wydane pozwolenia wodnoprawne wymagane przy realizacji kolejnego planowanego zamierzenia w ramach ww. przedsięwzięcia, tj. zadania pn. „Budowa suchego zbiornika małej retencji: Zbiornik Malinówka 3 na potoku Malinówka”, w Krakowie oraz w Wieliczce. W ramach tego zadania przewidziane jest m.in. wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie. Zbiornik Malinówka 3 będzie pracował w kaskadzie 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych.

W skład suchego zbiornika Malinówka 3 będą wchodziły m.in. zapora ziemna czołowa oraz urządzenia przelewowo-upustowe. Utworzony zbiornik będzie posiadał powierzchnię ok. 3,1 ha i pojemność przy maksymalnym poziomie piętrzenia ok. 65 tys. m3.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności