Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w wyniku których mieszkańcy Krakowa ponieśli straty w swoich gospodarstwach domowych i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski należy składać we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii MOPS, których adresy można znaleźć na stronie internetowej www.mops.krakow.pl.Podstawą do udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracowników MOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania poszkodowanej osoby lub rodziny na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W trakcie wywiadu ustalana jest aktualna sytuacja socjalno-bytowa osób poszkodowanych i określany jest zakres poniesionych strat. Pomoc przyznawana jest niezależnie od posiadanego dochodu.

Rozliczenie otrzymanej pomocy następuje na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków przez osoby, którym decyzją administracyjną zostanie przyznana pomoc finansowa. Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych form pomocy można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania filii MOPS lub dzwoniąc do punktu informacyjnego MOPS tel. 12 616 54 08.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności