Na jaką pomoc od gminy mogą liczyć ci, których domy zostały uszkodzone?

Ponad 600 interwencji zanotowali krakowscy strażacy po nawałnicy, która w ostatni piątek przeszła nad Krakowem. Wiatr uszkodził dachy, deszcz zalewał piwnice.

Na jaką pomoc od gminy mogą liczyć ci, których domy zostały uszkodzone?

Przede wszystkim pierwsza pomoc jaką otrzymują właściciele, to doraźne zabezpieczenie budynku. Jeśli dochodzi do katastrofy takiej jak np.: zerwanie dachu w wyniku nawałnicy, na miejscu zdarzenia pojawiają się straż pożarna, policja, straż miejska i nadzór budowlany, który wydaje zalecenia dla administratora budynku.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa otrzymując informację o zdarzeniu, sprawdza czy w budynku są lokatorzy, którzy wymagają pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli tak, na miejsce zdarzenia niezwłocznie udaje się pracownik socjalny, by rozeznać sytuację lokatorów i rodzaj potrzebnej pomocy.

Jeśli mieszkańcy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, może im zostać udzielona pomoc w formie zasiłku celowego.

Co ważne, z budżetu miasta nie można sfinansować napraw i remontów prywatnej nieruchomości. Budżet miasta nie udziela także pożyczek na ten cel. Jeżeli Gmina Miejska Kraków jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej budynku, który uległ zniszczeniu, pokrywa wydatki związane z zabezpieczeniem i naprawą części wspólnych proporcjonalnie do udziału własnościowego.

Poszkodowani mogą się starać o pomoc ze środków z budżetu państwa. Zasady jej udzielania określiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc przysługuje w formach:

  • doraźnej do 6 tysięcy złotych – na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
  • na remont i odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego do 200 000 zł (pomoc łączna dla wszystkich rodzin  mieszkających w budynku).

Ponadto MOPS ma możliwość przyznania świadczenia w przypadku: zdarzenia losowego oraz w przypadku zaspokojenia potrzeb bytowych, jeśli znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji życiowej. W obu przypadkach przyznawane są zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne. W przypadku zdarzeń losowych zasiłek ten przyznawany jest niezależnie od dochodu osób poszkodowanych.

Natomiast w przypadku trudnych warunków życiowych decyduje kryterium dochodowe. Dochód nie może przekraczać 701 zł – osoba samotnie gospodarująca oraz 528 zł – osoba pozostająca w rodzinie. Osoby przekraczające kryterium dochodowe mogą ubiegać się – w szczególnie uzasadnionych wypadkach – wyłącznie o zasiłek celowy specjalny.

Szczegółowych informacji na temat wszystkich form pomocy można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania filii MOPS. Więcej na stronie: www.mops.krakow.pl.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności