Miasto wybuduje szkołę na Górce Narodowej

Szkoła na Górce Narodowej będzie mogła powstać na miejskiej działce, na której znajduje się Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych – informuje Urząd Miasta Krakowa. Obecnie analizowana jest możliwość budowy szkoły i przedszkola w tym miejscu, ale już wiadomo, że będzie ona poprzedzona całkowitą przebudową istniejących obiektów. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Co ważne, pozostałe tereny przeznaczone w planie miejscowym „Górka Narodowa Zachód” pod usługi publiczne (w tym oświaty) nie stanowią własności Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja tej inwestycji na innej działce niż wspomniana wiązałaby się z koniecznością pozyskania przez Miasto dodatkowego terenu o powierzchni ok. 1 hektara – to znacznie wydłużyłoby proces powstania placówki.

Żeby inwestycja została zrealizowana, konieczne jest wpisanie jej na listę zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta Krakowa. Środki na jej finansowanie muszą zostać zatwierdzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Miasto na bieżąco analizuje sytuację dzieci uczęszczających do samorządowych oraz niesamorządowych szkół i przedszkoli w Krakowie. Analizy zaspokojenia potrzeb edukacyjnych są prowadzone także w odniesieniu do konkretnego rejonu miasta, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długofalowej, oraz uwzględniają aktualne dane demograficzne.

W 2021 r. na inwestycje oświatowe zaplanowano przeznaczenie ponad 90 mln zł, a w latach 2018-2020 wydatkowano na ten cel przeszło 206 mln zł.

Najważniejszą inwestycją oświatową realizowaną obecnie w Krakowie jest budowa szkoły podstawowej na os. Kliny. W tym roku przeznaczono na ten cel 30,3 mln zł, a całkowita wartość tej inwestycji wyniesie ok. 44 mln zł. Nowa szkoła podstawowa pomieści 24 sale lekcyjne i pracownie, salę gimnastyczną wraz z zapleczem, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz pion żywieniowy wraz z jadalnią. Będzie mogło do niej uczęszczać około 600 uczniów.

W mieście realizowane są również mniejsze inwestycje, mające zwiększyć dostępność miejsc w placówkach oświatowych. Obecnie trwa rozbudowa następujących obiektów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Skotnickiej, Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej, Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka, Szkoły Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej, Szkoły Podstawowej nr 72 przy al. Modrzewiowej oraz budowa Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej.

Do 2023 r. w Krakowie ma powstać nowa szkoła na os. Złocień. W budynku nowej szkoły będzie mogło się uczyć około 600 dzieci. Uczniowie i nauczyciele będą mieli do dyspozycji 24 sale lekcyjne oraz pracownie, salę gimnastyczną z zapleczem, salę treningową, świetlicę, bibliotekę, czytelnię, jadalnię i szatnię.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności