Wsparcie finansowe dla najlepszych uczniów w Krakowie

Miejscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o rozszerzeniu „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

Nagroda „Mistrz Matury” trafi w tym roku do uczniów, którzy na egzaminach maturalnych (wszystkich obowiązkowych i co najmniej dwóch na poziomie rozszerzonym) uzyskają z każdego z egzaminów co najmniej 92% – mogą oni liczyć na nagrodę wynoszącą 7 tys. zł. Należy przypomnieć, że do tej pory nagroda funkcjonowała pod nazwą Matura 100% i była przyznawana uczniom osiągającym 100% ze wszystkich egzaminów. Ze względu na bardzo wysokie wymagania w ciągu ostatnich trzech lat udało się to tylko jednej osobie. Chcąc zwiększyć pulę adresatów obniżony został próg procentowy, tak aby zachowując prestiżowy charakter umożliwić najlepszym maturzystom sięgnięcie po tę nagrodę.

Na większe wsparcie finansowe mogą liczyć natomiast uczniowie, którzy wszystkie egzaminy ósmoklasisty zdali na 100%. Nagroda „Ósmoklasista 100%” od tego roku będzie przyznawana w wysokości 2 tys. zł (do tej pory był to 1 tys. zł). Warto podkreślić, że w 2020 r. wyróżnienie otrzymały trzy osoby, a w 2019 r. – aż sześć.

Od tej pory uczniowie wyróżnieni „Laurem Olimpijskim” – przyznawanym za szczególne osiągnięcia  w konkursach, olimpiadach oraz turniejach – będą otrzymywali nagrody pieniężne. W przypadku uczniów szkół podstawowych będzie to 300 zł kwoty wyjściowej i 100 zł za każdy kolejny konkurs. Uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymają z kolei odpowiednio 400 zł i 200 zł. Do tej pory osobom wyróżnionym Laurem Olimpijskim były przyznawane zunifikowane nagrody rzeczowe. Dzięki wprowadzonej zmianie, uczniowie będą  mogli wykorzystać środki finansowe w sposób najbardziej odpowiadający ich indywidualnym potrzebom, pasjom i zainteresowaniom.

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów” przewiduje różnego rodzaju formy nagradzania i motywowania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Oprócz wspomnianych nagród Mistrz Matury, Ósmoklasista 100% oraz Laur Olimpijski, w tym roku będą to również: „Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”, Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea, „Specjalista 100%”, „Technik 100%”, list gratulacyjny, dofinansowanie obozów naukowych, a także inne formy wsparcia ucznia uzdolnionego związane z reprezentowaniem Polski w olimpiadach międzynarodowych.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności