Pomimo zluzowania obostrzeń policjanci wciąż będą prowadzić wzmożone kontrole

Pomimo zluzowania obostrzeń policjanci z powiatu krakowskiego wciąż będą prowadzić wzmożone kontrole tam, gdzie obostrzenia  wciąż obowiązują.

15 maja zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Nie oznacza to zniesienia kontroli Policji w zakresie stosowania się do wciąż obowiązujących nakazów i zakazów ustanowionych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa.

Epidemia wciąż trwa i policjanci z powiatu krakowskiego każdego dnia prowadzą działania, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i w dalszym ciągu takimi samymi siłami będą dbać o to, aby obywatele przestrzegali obowiązujących obostrzeń, a wobec osób, które nie będą się do nich stosować będą interweniować. Wszystko po to, by uświadomić mieszkańcom wciąż panującą skalę zagrożenia i zdyscyplinować ich do przestrzegania przepisów dla naszego wspólnego dobra.

Przypominamy, że od 15 maja bez maseczki można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na otwartym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych. Należy jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby, chyba że zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Wymóg ten nie dotyczy również osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących.

Pomimo zluzowania tych obostrzeń policjanci będą wciąż prowadzić wzmożone kontrole w miejscach, gdzie one wciąż obowiązują, w szczególności w zakresie noszenia maseczek. Takie kontrole mundurowi będą prowadzić każdego dnia w miejscach, w których nakazy i zakazy wciąż obowiązują. Stosowania się do nakazu noszenia maseczek policjanci będą sprawdzać w środkach transportu zbiorowego, galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych, a także marketach oraz innych placówkach handlowych i usługowych. Mundurowi będą również zwracać uwagę na ilość przebywających osób w autobusach i obiektach, a także w hotelach, które pomimo otwarcia powinny posiadać połowę obłożenia.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczki w: środkach transportu publicznego, w samolotach, na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) – nie dotyczy to miejsc na otwartym powietrzu.

Za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych. W przypadkach rażących naruszeń policjanci będą o nich informować sanepid, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych. Przypominamy też, że osoby objęte kwarantanną bezwzględnie powinny pozostać w domach, stosując się do decyzji służb sanitarnych, bo za nieprzestrzeganie jej zasad grozi kara pieniężna w wysokości również do 30 tysięcy złotych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności