Pracowali nielegalnie na budowie. Ukraińcy muszą opuścić Polskę

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Czynności kontrolne wszczęto na terenie jednego z placów budowy w Krakowie. Ogółem kontrolą objęto 5 obywateli Ukrainy wykonujących pracę na rzecz podmiotu. W jej wyniku  stwierdzono, iż od lutego br. nielegalnie wykonywali pracę dwaj  z nich. Mężczyźni w  wieku 46 i 51 lat nie posiadali odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionymi z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.

Ponadto, kontrolowany pracodawca w 3 przypadkach nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści art. 88i pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę w przypadku, gdy cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

W związku z powyższym, Komendant Placówki SG w Krakowie wydał wobec każdego z cudzoziemców decyzję o zobowiązaniu do powrotu, w której orzeczono zakaz wjazdu na terytorium strefy Schengen  przez okres 1 roku. W stosunku do cudzoziemców jako sprawców wykroczenia o którym mowa w art. 120 ust 2 wyżej cytowanej ustawy, zastosowano również środek odziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, o którym mowa w art. 41 Kodeksu wykroczeń.

Ponadto, za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na właściciela firmy (obywatela RP) nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 300,00 zł. Dodatkowo, w związku z  powierzeniem nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Info PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności