Krakowianie chcą budowy Centrum Muzyki?

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że mieszkańcy Krakowa zdecydowanie wypowiedzieli się za budową Centrum Muzyki. Chcą, by było domem dla orkiestr miejskich i spełniało różne funkcje artystyczno-kulturalne, a także, by powstało w zielonym otoczeniu. Jakie pomysły uwagi i pomysły zgłosili mieszkańcy podczas konsultacji społecznych dotyczących budowy Krakowskiego Centrum Muzyki? Raport z konsultacji jest już gotowy.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Muzyki w Krakowie miały na celu wysłuchanie głosu krakowian w tej sprawie i jednocześnie pozyskanie opinii i pomysłów na temat oczekiwanych społecznie aktywności w przyszłym Centrum, jak też w zakresie zagospodarowania przestrzeni w bezpośrednim otoczeniu. Trwające od 2 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. konsultacje były prowadzone przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu.

W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag, wniosków i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego, mogli także skorzystać z dwóch telefonicznych dyżurów ekspertów. Odbyło się również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Krakowa zrealizowane w formule online, w którym uczestniczyły 72 osoby. Biorący udział w spotkaniu wyrazili poparcie dla budowy Centrum Muzyki w Krakowie.

Do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK wpłynęło ponad 1 100 formularzy. Część z nich budzi jednak wątpliwości co do poprawności uczestnictwa w procesie konsultacyjnymi. W trakcie trwania konsultacji ten sam mieszkaniec Krakowa dostarczył do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego ok. 500 formularzy, które zostały wypełnione w bardzo podobny sposób, zawierały podobne zapisy oraz wręcz takie same odpowiedzi na pytanie odnoszące się do lokalizacji i otoczenia. Wszystkie te formularze wskazywały lokalizację Centrum Muzyki w Cichym Kąciku jako nietrafioną lub bardzo niedobrą. Ta grupa respondentów deklarowała przy tym minimalną chęć korzystania z oferty Centrum Muzyki – informuje UMK

Mieszkańcy chcą budowy Centrum Muzyki

Analiza opinii zawartych w formularzach konsultacyjnych wyraźnie wskazuje na to, że mieszkańcy widzą potrzebę budowy Centrum Muzyki w Krakowie, będącego siedzibą miejskich zespołów muzycznych – orkiestr, a także miejscem prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej (tak wskazało 81 proc. respondentów).

W procesie konsultacji społecznych uzyskaliśmy nie tylko potwierdzenie celowości i zasadności realizacji zamierzenia inwestycyjnego – budowy Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, ale i cenne sugestie dotyczące programu, użytkowania i oczekiwanej oferty Centrum Muzyki. Mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na konieczność zapewnienia w Centrum Muzyki właściwych warunków funkcjonalno-użytkowych dla zespołów artystycznych miejskich instytucji kultury: orkiestr Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii (takich jak: sale prób, zaplecze techniczne, garderoby, magazyny, administracja itp.) oraz zapewnienie wysokiej jakości parametrów użytkowych sali koncertowej, zwłaszcza akustyki. Ostateczny kształt obiektu będzie obecnie uzgadniany i rozwijany stosownie do potrzeb przede wszystkim naszych zespołów, ale również oczekiwań Mieszkańców zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Krakowianie, którzy wzięli udział w konsultacjach, jako najważniejsze funkcje Centrum wskazali: dom – siedzibę pracy artystycznej miejskich zespołów Capella Cracoviensis i Sinfonietta Cracovia, miejsce realizowania koncertów – głównie muzyki klasycznej i współczesnej, ale także miejsce prezentacji i debiutów artystycznych. Ważna dla mieszkańców jest także edukacja artystyczna i aktywności w kulturze dla różnych grup, zespołów, osób. W opinii krakowian Centrum Muzyki powinno być obiektem stałego kontaktu artystów z publicznością w formach określonych w działalności programowej.

W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinna być zagospodarowana przestrzeń w strefie kreatywnej planowanego Centrum Muzyki, wskazano sale do prezentacji muzyki klasycznej, sale do prezentacji muzyki współczesnej, wielofunkcyjne i modułowe przestrzenie prób oraz nagrań audio-video, a także miejsce spotkań w przestronnym foyer. Najmniejsza liczba respondentów opowiedziała się za biblioteką, biblioteką muzyczną i przedszkolem.

W otoczeniu zieleni, z widokiem na Stare Miasto

A jak mieszkańcy miasta postrzegają planowaną lokalizację obiektu? Opierając się na zestawieniu wskazań we wszystkich 1103 ankietach, 40 proc. uczestników konsultacji uważa lokalizację w Cichym Kąciku za optymalną bądź znakomitą. Natomiast bez uwzględnienia wspominanych ok. 500 formularzy, które budzą wątpliwości co do poprawności uczestnictwa w procesie konsultacyjnymi, odpowiedź na pytanie dotyczące miejsca pokazuje, że ponad 70 proc. krakowian, którzy wypełnili ankiety, uważa Cichy Kącik za bardzo dobry wybór lokalizacji. Trzeba tu podkreślić, że dobry wybór miejsca wielokrotnie podkreślali także uczestnicy dyskusji online, która odbyła się podczas akcji konsultacyjnej.

Dodatkowo 58 proc. respondentów oczekuje, że Centrum Muzyki będzie znajdować się w otoczeniu terenów zielonych. W odpowiedzi na pytanie, jak powinna być zagospodarowana przestrzeń Centrum Muzyki w powiązaniu z otoczeniem wskazano na zachowanie naturalnego charakteru otaczającej zieleni, ekologicznie zrównoważoną architekturę, a także panoramę widokową na Stare Miasto.

Dom dla orkiestr miejskich

Uczestnicy konsultacji nie mieli wątpliwości co do tego, że miejskie orkiestry potrzebują swoich siedzib. Rezultat konsultacji cieszy dyrektorów miejskich instytucji kultury – Capelli Cracoviensis i Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, które w Centrum Muzyki znajdą zarówno swoje siedziby, jak też odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności.

Wraz z zespołem czuję satysfakcję, ze projekt Centrum Muzyki w Krakowie ma wreszcie szansę powodzenia, a zatem powstanie siedziba, faktyczny dom z autonomicznymi salami prób i zapleczem administracyjnym dla orkiestr miejskich. Tak zaprojektowane Centrum Muzyki będzie spełniać wymogi niezbędne dla pracy artystycznej zespołów muzycznych rozumianych jako instytucje kultury. To powinno być i jest podstawową funkcjonalnością projektowanego Centrum Muzyki – mówi Jerzy Dybał, dyrektor Sinfonietty Cracovii.

Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capelli Cracoviensis również uważa, że Centrum Muzyki, jako wielofunkcyjny obiekt, jest niezbędne dla dopełnienia krakowskiej oferty kulturalnej.

Cudem są tak liczne sukcesy krakowskiego środowiska muzycznego na arenie międzynarodowej w obliczu braku niezbędnej infrastruktury do codziennej pracy. Konieczność budowy Krakowskiego Centrum Muzyki jest de facto likwidacją dotkliwego zapóźnienia cywilizacyjnego – tworzenie kultury wymaga odpowiedniej infrastruktury. Projektowane Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej zapewni znakomite parametry użytkowe dla zespołów – rezydentów, ale przede wszystkim będzie oferować publiczności wysoki komfort odbioru sztuki odpowiadający wzorcom europejskim – podkreśla Adamus.

Trzy etapy inwestycji

Miasto chciałoby zakończyć inwestycję w Cichym Kąciku do końca 2023 r. Dla urealnienia procesu inwestycyjnego zostały zaplanowane trzy etapy: realizacja obiektów muzycznych, realizacja otoczenia z funkcjami i równolegle realizacja parkingu na 250 miejsc, przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba podkreślić, że szczególnej uwadze zostaną poddane parametry akustyczne, techniczne i technologiczne projektowanego obiektu.

– Serdecznie dziękujemy krakowianom za udział w konsultacjach. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania zakończą się sukcesem i na przełomie 2023/2024 roku będziemy gościć mieszkańców na pierwszym koncercie w Centrum Muzyki w Cichym Kąciku! – dodaje Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Raport z konsultacji dotyczących budowy Centrum Muzyki w Krakowie dostępny jest pod tym linkiem.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności