Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych został przedłużony

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego został przedłużony do 16 lutego. Decyzję o przedłużeniu naboru podjęło Centralne Biuro Spisowe.

Prace spisowe wykonywane przez rachmistrzów będą prowadzone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, z możliwością przedłużenia do 30 września 2021 r. w przypadku nowelizacji ustawy o NSP.

Kto może zostać rachmistrzem?

 • osoba pełnoletnia
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie
 • nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co powinno zawierać zgłoszenie kandydatury?

Wypełniony druk zgłoszenia, zawierający:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • datę urodzenia
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • oświadczenie o wykształceniu, niekaralności i przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Gdzie można zgłaszać kandydatury na rachmistrzów?

Dokumenty można składać w następujący sposób:

 • w placówkach Urzędu Miasta Krakowa w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja NSP 2021 – Wydział Spraw Administracyjnych”
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na skrzynkę e-mailową urzędu (nsp2021@um.krakow.pl) lub poprzez platformę ePUAP
 • za pośrednictwem usługi InPost–Urząd24

Zgłoszenia niekompletne lub po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Co będzie należało do głównych zadań rachmistrza spisowego?

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, po którego ukończeniu może przystąpić do egzaminu końcowego.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można skierować także drogą mailową na adres:nsp2021@um.krakow.pl.

Dodatkowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie internetowej spis.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – NSP 2021

1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spisu, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim, można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności