Będą kontrole przeprowadzane przez urzędników i strażników miejskich

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, czyli szamb, oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. – To działania, które przeprowadzą wspólnie miejscy urzędnicy oraz Straż Miejska. Będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości wyposażonych w takie obiekty wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedmiotem kontroli będą: częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy – tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności