Będzie pomoc dla przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w związku z nadaniem radom gmin uprawnień do podjęcia uchwały wprowadzającej ulgi dla przedsiębiorców, prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu – przygotowany zostanie projekt uchwały w tym zakresie, który trafi pod obrady na sesji Rady Miasta.

W następstwie prowadzenia prac nad kolejnymi wersjami „tarcz antykryzysowych”, mającymi pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie epidemii, miasto wystąpiło już 24 listopada 2020 r. do Ministerstwa Rozwoju, a także do Unii Metropolii Polskich z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Efektem tych działań było wejście w życie w dniu 26 stycznia:ustawy z dnia 9 grudnia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nie wprowadziła generalnego zwolnienia w tym zakresie, natomiast nadała radom gmin uprawnienie do podjęcia uchwały wprowadzającej ulgi dla przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu, poprzez:

  • przesunięcie terminu na dokonanie opłaty
  • odstąpienie od jej pobierania
  • zwrot części opłaty

31 stycznia upływa coroczny termin na złożenie przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu oraz dokonanie opłaty przynajmniej I raty za zezwolenia. Niedokonanie opłaty w powyższym terminie powoduje negatywne, surowe skutki dla przedsiębiorców – konieczność uiszczenia wysokiej opłaty dodatkowej (30% opłaty rocznej) lub nawet wygaśnięcie (utratę) zezwolenia.

Urząd Miasta Krakowa do 15 lutego powinien znać wstępne dane finansowe dotyczące wartości sprzedanego w ubiegłym roku alkoholu, co pozwoli oszacować wpływ pandemii na rynek alkoholowy w Krakowie, w tym straty przedsiębiorców.

Po przeanalizowaniu tych danych, zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ulg dla przedsiębiorców. Wstępna propozycja to przesunięcie terminu wpłaty II raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych, natomiast niewykluczone są inne formy pomocy.

Należy podkreślić, że wszystkie dochody z opłat za zezwolenia są przeznaczane na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pomoc dla przedsiębiorców

Niezależnie od tego, miasto podejmowało i podejmuje szereg działań w zakresie pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność, w tym gastronomiczną, na terenie Krakowa. Do najważniejszych działań należą m.in.:

  • trzykrotne obniżenie stawki opłaty dla przedsiębiorców – restauratorów organizujących ogródki gastronomiczne,
  • udzielanie pomocy targowiskom miejskim,
  • obniżenie czynszów w lokalach użytkowych należących do miasta, wynajmowanych przez przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia działalności,
  • obniżenie kosztów wykonywanej działalności gospodarczej poprzez umożliwienie przedsiębiorcom zmiany terminów realizacji umów lub ich części,
  • wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców przy wykorzystaniu dostępnych kanałów teleinformatycznych.

Warto pamiętać, że zasady wydawania zezwoleń, wysokość opłat za zezwolenia, terminy wpłat są określone ustawowo, obowiązują jednolicie na terenie całego kraju i urząd nie może ich zmienić (czyli np. przesunąć terminu płatności, zwolnić z opłaty lub ją zwrócić). Takie działanie wymagałoby zmiany ustawy przez sejm.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności