Szkoły otrzymają wsparcie w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy

Ponad 8 mln zł w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostanie przekazane na publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w Małopolsce. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w celu umożliwienia zdalnego nauczania.

W wideokonferencji, która odbyła się 18 listopada uczestniczyli wicewojewoda Zbigniew Starzec, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, kurator Barbara Nowak oraz Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji w UMWM.

– Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to działania będące częścią szeregu kompleksowych rozwiązań służących wsparciu małopolskich samorządów w tym ciężkim pandemicznym okresie. Doposażamy placówki oświatowe w sprzęt komputerowy, który jest potrzebny podczas nauki zdalnej. To realne wsparcie dla szkół, które będzie kontynuowane. Dziękuję Samorządowi Województwa Małopolskiego za doskonałą współpracę we wszystkich działaniach związanych z walką z epidemią – powiedział wicewojewoda Zbigniew Starzec

– Samorząd województwa małopolskiego w odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią niezwłocznie podjął kroki zaradcze. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostały wydzielone środki na edukację i nauczanie. Opiewający na 35 mln zł Pakiet Edukacyjny jest
w obecnej sytuacji bardzo ważnym uzupełnieniem działań podjętych przez rząd
– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

– Otrzymane środki finansowe, to realne i niezbędne wsparcie dla szkół, z którego będą korzystać uczniowie oraz nauczyciele. Wsparcie i pomoc w dzisiejszych, trudnych czasach są niezbędne w rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z naszego regionu – dodała Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

W ramach Pakietu Edukacyjnego MTA w  dniach od 5 do 26 października odbywał się konkurs grantowy skierowany do organów prowadzących publiczne i niepu-bliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 215 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota wynosi niemal
13 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził ocenę złożonych wniosków
o przyznanie Grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”.
W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzyma, zgodnie do zaplanowanych środków finansowych w budżecie projektu, 105 wnioskodawców znajdujących się na liście rankingowej, na pełną wnioskowaną kwotę tj. ok. 8 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na przedmiotowy Grant nr 1 o 4,8 mln zł tak, aby wszyscy wnioskodawcy znajdujący obecnie na liście rezerwowej otrzymali również dofinasowanie na zakup sprzętu komputerowego. Podpisywanie umów
o dofinansowanie rozpocznie się w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków planowana jest na pierwszy kwartał 2021 r.

Kolejnym  projektem realizowanym w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA  jest projekt grantowy nr 2 z przeznaczeniem dla organów prowadzących publiczne
i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji cyfrowej oraz wprowadzenia nauczania metodą STEM. Podejście STEAM polega na położeniu szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka oraz zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności. Wiąże się z rozwijaniem zdolności współpracy
i rozwiązywania problemów oraz umiejętności manualnych.

Efektem tego działania będzie utworzenie 22 szkół modelowych – po jednej w każdym powiecie. Grant ten zostanie ogłoszony w listopadzie br. Transformacja cyfrowa szkół modelowych będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. W październiku br. rozpoczął prace punkt konsultacyjny Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. W ramach przedsięwzięcia dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pedagodzy i psychologowie szkolni mogą uzyskać bezpłatne konsultacje oraz doradztwo w szeroko rozumianym zakresie edukacji cyfrowej, a w szczególności:

  • metod nauczania aktywizujących ucznia, korzystających z rozwiązań cyfrowych,
  • kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych w codziennej dydaktyce,
  • wdrażania platform wideokonferencyjnych (TEAMS, Google Meet) w szkołach,
  • zapewnienia higieny cyfrowej ucznia i nauczycieli,
  • bezpieczeństwa cyfrowego ucznia i nauczycieli,
  • systematycznej transformacji cyfrowej szkoły.

Aby uzyskać wsparcie trenerów i doradców edukacyjnych centrum HUMINE należy skontaktować się z punktem konsultacyjnym pocztą elektroniczną: kontakt@humine.pl lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: +48 14 688 8012.

Więcej informacji o projekcie HUMINE można znaleźć w serwisie: https://humine.pl/centrumedukacji

Przypomnijmy, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – Pakiet Edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19 i jednocześnie stanowiące bezpośrednią odpowiedź na obecne wyzwania oświaty w zakresie pomocy uczniom, dyrektorom
i nauczycielom.

Pakiet Edukacyjny zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Program uzupełnia, w sposób komplementarny, działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Jest częścią porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty, czyli wszystkich osób i instytucji odpowiedzialnych za organizowanie, prowadzenie
i rozwój systemu edukacji, zarówno na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, a ich łączna wartość wyniesie 35 mln zł.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności