Od 1 listopada nowe stawki za wywóz śmieci

1 listopada wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami w Krakowie. Ich wprowadzenie było konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do 10 grudnia mają obowiązek złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Po 1 listopada wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wyniesie 23,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wyniesie 46,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wyniesie 58,20 zł* (stawki za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł (art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypomnijmy, od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 17 tys. osób. Zdecydowana większość mieszkańców, wnoszących wnioski i uwagi (ponad 79 proc.) opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Przypominamy o obowiązku złożenia nowych (kolejnych) deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami. Od 12 października formularze można składać w formie elektronicznej (jak do tej pory) za pośrednictwem strony internetowej pod adresem deklaracje.mpo.krakow.pl. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą kodu SMS. Z uwagi na panującą pandemię zachęcamy do wybrania tej prostej formy komunikacji.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności