Złóż nową deklarację za gospodarowanie odpadami

W tym roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rząd zmienił w niej m.in. metodę naliczania opłaty i wysokość stawki za śmieci. Od 1 listopada opłata ta będzie naliczana od mieszkańca. Nie można także zadeklarować nieselektywnego gromadzenia odpadów. Te zmiany pociągnęły za sobą konieczność złożenia przez zarządców nieruchomości nowych deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana od mieszkańca i wyniesie 23 zł. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do 10 grudnia mają obowiązek złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości:

  • które zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej (deklaracja DJ),
  • które zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (deklaracja DW),
  • które w części są zamieszkałe przez mieszkańców (deklaracja DM) – w nowej deklaracji dla części zamieszkałej należy podać liczbę mieszkańców, a dla części niezamieszkałej liczbę i pojemność pojemników oraz częstotliwość ich odbioru,
  • które są niezamieszkałe, a odpady są gromadzone w sposób nieselektywny (deklaracja DB).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny, nie składają deklaracji. O wysokości nowej opłaty zostaną oni powiadomieni listownie. Nie składają deklaracji również właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka ryczałtowa opłaty na rok 2021 pozostaje bez zmian.

Rodzinne ogrody działkowe są zobowiązane od 1 stycznia 2021 r. do złożenia deklaracji DB zamiast obecnej deklaracji DR.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni z opłaty – w części wynoszącej 4,60 zł na każdego członka rodziny. Z części opłaty zwolnienie są także posiadacze przydomowych kompostowników. W tym przypadku stawka opłaty jest obniżona o 4 zł od mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

Deklaracje można składać elektronicznie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Formularze deklaracji można pobrać za pośrednictwem stron internetowych: BIP MK oraz Krakowskiego Portalu Podatnika.

Dostępne są też formularze interaktywne. Od 12 września można je będzie składać elektronicznie (jak do tej pory), pobierając ze strony internetowej MPO Kraków. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą kodu SMS. Z uwagi na panującą pandemię zachęcamy do wybierania właśnie tej formy.

Osobiście deklaracje można składać w Punktach Obsługi Podatnika, działających w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

  • al. Powstania Warszawskiego 10, godz. 7.40-15.00 (parter, wejście od al. Powstania Warszawskiego)
  • os. Zgody 2, godz. 7.40-15.00 (parter, stanowiska obok kas)
  • ul. Nowohucka 1, godz. 7.10-15.00 (parter)
  • ul. Wielicka 28a, godz. 7.40-15.00 (parter, stanowiska naprzeciwko kas)

W innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa deklaracje można złożyć na dziennikach podawczych. Uwaga! Pracownicy dzienników podawczych nie udzielają informacji na temat opłaty.

Osoby, które chcą złożyć deklaracje za pośrednictwem tradycyjnej poczty, prosimy o kierowanie korespondencji na adres: Wydział Podatków i Opłat UMK, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków.

Więcej informacji na temat zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu 12 616 90 33. Infolinia czynna będzie od 12 października, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15-15.00.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności