Zabierz głos w sprawie przyszłości krakowskiej turystyki

Do 23 października magistracki Wydział ds. Turystyki czeka na uwagi krakowian do założeń i działań zaproponowanych w projekcie „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. W ramach trwających konsultacji społecznych miasto zorganizowało również dyżury ekspertów, u których każdy mieszkaniec zainteresowany tematem może zasięgnąć fachowej wiedzy – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 2 października i dotyczą nowe wieloletniej polityki turystycznej miasta, która nie tylko zastąpi wygasającą z końcem tego roku krakowską strategię na lata 2014–2020, ale będzie też odpowiedzią na nowe okoliczności i potrzeby, które ujawniły się za sprawą epidemii koronawirusa. Nie ma wątpliwości, że branża turystyczna potrzebuje wsparcia, aby odzyskać istotną rolę w życiu społeczno-gospodarczym. Jednak zdaniem władz miasta odbudowa branży powinna przebiegać w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju turystyki. Mają w tym pomóc nowe założenia strategiczne i towarzyszące im rekomendacje promujące równowagę między interesami mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów.

Co oznacza polityka zrównoważonej turystyki? To – mówiąc krótko – kształtowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby z jednej strony przynosił on korzyści społeczności lokalnej i miastu, a z drugiej nie szkodził dziedzictwu kulturowemu, więziom społecznym i środowisku przyrodniczemu. Jest to zadanie trudne, bo wymaga równoważenia interesów różnych grup tworzących miejską wspólnotę (mieszkańców, odwiedzających, przedsiębiorców, inwestorów, studentów), a także minimalizowania konfliktów między nimi, a nawet wewnątrz tych zbiorowości. W tak złożonym ekosystemie podmiotów, jakim jest turystyka, zróżnicowane czy skrajnie odmienne punkty widzenia są bowiem rzeczą naturalną.

W przygotowanym przez miasto, we współpracy z członkami Krakowskiego Forum Turystyki, dokumencie można znaleźć wiele ciekawych danych i pomysłów. Ta lista nie jest jeszcze zamknięta – do piątku, 23 października Wydział ds. Turystyki zbiera opinie, uwagi, propozycje i wnioski mieszkańców. Można je zgłaszać na różne sposoby:

  • przesyłając w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział ds. Turystyki, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Polityka turystyki zrównoważonej”.

Jest także jeszcze szansa, aby porozmawiać z ekspertem – ostatni dyżur telefoniczny odbędzie się we wtorek, 20 października w godzinach 10.00–12.00 (numer tel. 660 637 091).

Projekt dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępny jest:

W Krakowie sektor ten generuje około 40 tys. miejsc pracy, a podmioty gospodarki turystycznej wkładają do miejskiej kasy w postaci podatków i opłat około 250 mln zł (5,25 proc. dochodów budżetu miasta). Tylko w 2019 r. Kraków odwiedziło 14 mln turystów, którzy w trakcie pobytu pod Wawelem wydali 7,5 mld zł.

Jak wynika z projektu nowej strategii głównym celem polityki turystycznej powinno być ciągłe poszukiwanie płaszczyzny wartości wspólnych dla wszystkich interesariuszy – takich, które podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale też poprawiają warunki bytowe społeczności lokalnych, w otoczeniu których usługodawcy turystyczni prowadzą swoją działalność. Jedną z takich wartości, a jednocześnie miernikiem sukcesu działań w tym obszarze, jest jakość koegzystencji mieszkańców i odwiedzających. W projekcie strategii zaproponowano zasady, na których powinna opierać się nowa polityka miejska (m.in. współodpowiedzialność przedsiębiorców i mieszkańców, promowanie rozwiązań budujących atmosferę miejsca i lokalność) oraz rekomendacje i zestawy działań pomagające osiągnąć założone cele (m.in. w obszarze gospodarki współdzielenia, zarządzania konfliktami czy gospodarki nocnej).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności