Uprawianie sportu i noszenie maseczki. Dostaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia

Od najbliższej soboty w całym kraju będzie obowiązywać żółta strefa. Nasi czytelnicy pytali o noszenie maseczek podczas uprawiania sportów.

We wczorajszym komunikacie Ministerstwa Zdrowia nie było tej informacji zawartej. Dziś zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia o dokładniejsze wytyczne, które zaczną obowiązywać od soboty.

Zasady obowiązujące w strefie żółtej, na terenie całego kraju:
Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej:
1) w środkach transportu publicznego;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych,
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Uwaga! Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa a kontrola policji lub straży miejskiej.

Na żądanie policji lub staży gminnej osoba wyłączona z obowiązku zasłaniania ust i nosa musi przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Zaświadczenie to może wystawić każdy lekarz. Okazać można również legitymacje osoby niepełnosprawnej lub kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Uwaga! Z obowiązku będą zwolnione osoby z określoną niepełnosprawnością, a nie wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Sport a obowiązek zasłania ust i nosa

Obowiązek zakrywania ust i nosa funkcjonuje w zależności od miejsca uprawiana sportu. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży. Natomiast jeśli ktoś biega po chodniku w centrum miasta, to wtedy musi zakryć usta i nos.

Powyższą informację otrzymaliśmy z MZ. Jednak co ciekawe nie jest ona spójna z informacją, jaką podał portal naszosie.pl, któremu udało się uzyskać od Wojciecha Andrusewicza, rzecznika Ministerstwa Zdrowia odpowiedź w tej kwestii. – Podczas uprawiania sportu nie trzeba zasłaniać ust i nosa 

Więc, wychodzi na to, ze Ministerstwo Zdrowia obecnie nie ma jednego stanowiska w tej sprawie.

Place zabaw a obowiązek zasłania ust i nosa
Plac zabaw jako miejsce ogólnodostępne jest przestrzenią gdzie obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Ale nie dotyczy dzieci do 5. roku życia.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności