Zakończono kolejne kontrole legalności zatrudnienia

Funkcjonariusze Państwowej Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zakończyli 3 kontrole legalności wykonywania i powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Polski w przedsiębiorstwach z branży usługowej, gastronomicznej oraz transportowej, zarejestrowanych na terenie Krakowa.

Weryfikacji poddano ogółem zatrudnienie 70 cudzoziemców. Wszystkie kontrole zakończyły się ujawnieniem nieprawidłowości oraz nałożeniem mandatów karnych w związku z naruszeniem przepisów  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Najwięcej uchybień zostało stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w lokalu gastronomicznym w centrum Krakowa, gdzie zweryfikowano legalność zatrudnienia 10 obywatelek Ukrainy. W jej efekcie odnotowano: u dwóch Ukrainek brak odpowiedniego zezwolenia na pracę, w pięciu przypadkach wykonywanie pracy na innych warunkach, niż wskazane w oświadczeniu o powierzeniu pracy, w jednym przypadku wykonywanie pracy na innych warunkach, niż określone w uzyskanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, w jednym przypadku wykonywanie pracy bez zawarcia umowy o pracę w wymaganej formie. Kontrolowany pracodawca w pięciu przypadkach nie dopełnił również obowiązku dotyczącego pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Ponadto, w ośmiu przypadkach nie powiadomił urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Podczas kolejnej kontroli w firmie usługowej sprawdzeniom poddano dokumenty dotyczące zatrudnienia 55 cudzoziemców (49 obywateli Ukrainy, 4 obywateli Białorusi oraz 2 obywateli Federacji Rosyjskiej). Wynikało z nich, że jeden z cudzoziemców nielegalnie wykonywał pracę, nie będąc do niej uprawnionym. Z kolei pracodawca powierzył nielegalne wykonywanie pracy jednemu z cudzoziemców oraz w czterech przypadkach nie, powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Ostatnia kontrola – przeprowadzona w podmiocie gospodarczym z branży transportowej – wykazała, że zatrudniony tam obywatel Ukrainy wykonywał pracę nie będąc uprawnionym do jej wykonywania, a pracodawca nie dopełnił obowiązku dotyczącego obowiązku poinformowania organu wydającego zezwolenie w terminie 7 dni o zakończeniu pracy przez cudzoziemca wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności