Przyjazny projekt dla potrzebujących

Od początku września 2020 roku w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie działa Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe. Zostało ono utworzone w ramach programu pilotażowego środowiskowej opieki psychiatrycznej, wdrażanej obecnie w Polsce przez Ministerstwo Zdrowia.

Centrum powstało w oparciu o jednostki szpitala funkcjonujące już w Skawinie i w Myślenicach oraz jeden z oddziałów stacjonarnych. Centrum obejmuje swoim działaniem Miasto i Gminę Skawina, Miasto i Gminę Myślenice i wszystkie gminy powiatu myślenickiego oraz gminy Mogilany i Świątniki Górne. Ze świadczeń CZP Małopolska Południe mogą korzystać osoby pełnoletnie, mieszkające na wskazanym powyżej terenie i potrzebujące specjalistycznej interwencji lub opieki psychiatrycznej.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie zgłosił się do programu pilotażowego, by przetestować nową formę organizacyjną i nowy sposób finansowania środowiskowego modelu opieki. Wprawdzie szpital od lat konsekwentnie i z powodzeniem wprowadza system opieki środowiskowej, uruchamiając kolejne jednostki, jednak powstanie CZP Małopolska-Południe otwiera nowe możliwości w tym zakresie, tym bardziej, że pierwszym z punktów strategii przyjętej przez szpital jest „leczyć najlepiej”.

Pilotażowy projekt pozwoli na kontakt, leczenie i wsparcie jeszcze bardziej przyjazne dla osób w kryzysie, a do kontaktu z profesjonalnym zespołem medycznym dojdzie już w momencie pierwszego kontaktu z Centrum Zdrowia Psychicznego.

To świetna informacja dla wszystkich potrzebujących pomocy psychiatrycznej. Pacjenci bez konieczności uprzedniej rejestracji czy zgłoszenia mogą liczyć na wstępną ocenę zdrowia psychicznego, sformułowanie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie ustalonych potrzeb – zaznaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe działać będą dwa Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne. To nowa forma pierwszego kontaktu osoby potrzebującej pomocy i/lub jej bliskich z profesjonalną opieką psychiatryczną oraz wprowadzenia leczenia. Można tu przyjść w każdej chwili (w godzinach pracy Centrum) szukając pomocy tak dla siebie jak i dla osoby bliskiej, której stan budzi niepokój. Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Także ona będzie mogła opowiedzieć specjaliście np. o niepokojących objawach w zachowaniu. Po rozmowie ze specjalistą i przeprowadzeniu wywiadu oraz ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Co istotne, w przypadkach ocenionych jako pilne właściwa interwencja następuje nie później niż 72 godziny od zgłoszenia. W zależności od stanu zdrowia może ona polegać na leczeniu ambulatoryjnym (wizyty u lekarza, psychologa czy psychoterapeuty) bądź też uruchomieniu opieki środowiskowej (domowej), podjęciu leczenia w oddziale dziennym lub, gdy to konieczne, hospitalizacji w oddziale stacjonarnym.

CZP Małopolska-Południe oferuje wszystkie te formy. W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można także uzyskać informacje na temat innych form wsparcia zwłaszcza z obszaru pomocy społecznej jeżeli są one w danym przypadku wskazane.

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne, zlokalizowane w Skawinie (ul. Energetyków 16) i w Myślenicach (ul. Drogowców 5), czynne są od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) od 8.00 do 18.00. Poza normalnymi godzinami ich pracy, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza jest zapewnione w ramach wyodrębnionego na potrzeby centrum dyżuru medycznego.

Drugim innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym przez pilotaż jest wprowadzenie „planu terapii i zdrowienia”. Wprawdzie w Szpitalu Babińskiego w Krakowie normalną praktyką jest stosowanie indywidualnych planów leczenia i wsparcia, jednak w przypadku CZP mocniejszy akcent płożony jest bardziej na zdrowienie, bowiem rola centrum nie kończy się na interwencji medycznej. Zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania CZP ma opiekować się osobą, która doświadczyła kryzysu, także dążąc do tego, by kryzys nie powtórzył się, a przynajmniej nie był tak intensywny. Ostatecznym celem działań jest więc powrót do pełnienia przez nią ról społecznych (do rodziny, nauki czy pracy). „Plan terapii i zdrowienia” zawiera indywidualny program postępowania terapeutycznego oraz innych oddziaływań tak zdrowotnych, jak też społecznych. Określa cele działań oraz planowane metody ich osiągnięcia. Indywidualny plan tworzy zespół osób – specjalistów pracujących w CZP. W jego skład wchodzi między lekarz i koordynator opieki. Mogą to być także pielęgniarka psychiatryczna, psycholog czy psychoterapeuta. Plan stanowi cześć dokumentacji medycznej i podlega okresowej ewaluacji przez zespół udzielający świadczeń

Wprowadzenie funkcji koordynatora opieki to trzeci innowacyjny element „pilotażu”. Do zadań koordynatora należy, obok udziału w tworzeniu i ewaluacji planów terapii, także czuwanie nad ich realizacją. Koordynator udziela pacjentowi wsparcia, informuje o organizacji procesu terapii oraz koordynuje te działania. Każdy pacjent ma więc swojego „opiekuna”, który wspiera realizację terapii i procesu zdrowienia, pomaga w kontaktach z profesjonalistami, gwarantuje wymianę i przepływ informacji pomiędzy nimi oraz ułatwia pacjentowi kontakty z podmiotami zewnętrznymi. Współpracuje on również z rodziną i bliskimi, ewentualnie ustawowymi, prawnymi lub faktycznymi opiekunami pacjenta.

Uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe pozwoli na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych osób doświadczających kryzysu. Idea środowiskowych centrów zdrowia psychicznego sprowadza się do stworzenia warunków uzyskania opieki, leczenia i wspierania procesu zdrowienia najbliżej miejsca zamieszkania i w najkrótszym możliwym czasie. – podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

„Kapitacyjny” sposób finansowania centrów, w którym wysokość środków przekazywanych na funkcjonowanie uzależniona jest od liczby mieszkańców obszaru, jaki obsługuje środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) ma pomóc tę ideę urzeczywistnić. Działające w ramach pilotażu Centra Zdrowia Psychicznego otrzymują znacząco większe środki niż te, na jakie mogą liczyć placówki realizujące podobne zadania nieobjęte „pilotażem”.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności