Będzie kolejna obwodnica w Małopolsce

Sieć dróg w naszym województwie wzbogaci się o kolejne, ważne dla regionu połączenie. 17 września – z upoważnienia Wojewody Małopolskiego – został wydany „zrid” na budowę drugiego etapu obwodnicy miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna w gminie Nowy Targ.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że można już przystępować do robót budowlanych. Wydana decyzja pozwala na kontynuację i zakończenie budowy obwodnicy Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w ramach nowego przebiegu. Projektowany odcinek obwodnicy będzie drogą wojewódzką klasy technicznej G (główna).

Długość projektowanej trasy w drugim etapie wynosi ponad 4 km. Decyzją objęte jest około 400 działek, a w postępowaniu uczestniczy 305 stron (właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych zakresem inwestycji).

W ramach inwestycji zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwupasową (każdy pas o szerokości 3,5 m). Wzdłuż drogi powstaną pobocza o szerokości 1,25 m. Inwestycja obejmuje między innymi budowę dwóch skrzyżowań, tj. skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1644 (ul. Bielska) oraz włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej 969. Oba te skrzyżowania będą rondami o średnicy zewnętrznej 40,0 m, z jezdnią wokół ronda o szerokości 5,0 m oraz pierścieniem wokół wyspy środkowej o szerokości 2,0 m. Wyspy środkowe będą zazielenione.

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt oraz budowę obiektów mostowych. Obwodnica połączy drogę krajową DK 49 w rejonie obwodnicy Nowego Targu z drogą wojewódzką 969 w miejscowości Harklowa.

Wartość projektu wynosi 34 665 726,00 zł. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to 23 929 259,47 zł (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych).

„Zrid” dla pierwszego odcinka budowanej obwodnicy Wojewoda Małopolski wydał w marcu 2018 r.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności