Rygor natychmiastowej wykonalności dla przebudowy al. 29 Listopada

Wojewoda małopolski poinformował, że dziś wydany zostały wydane dwa dokumenty otwierające prostą drogę do realizacji kluczowej inwestycji – przebudowy Alei 29 Listopada!

-decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzja o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Droga krajowa nr 7, klasy GP rozbudowana zostanie na odcinku o długości nieco ponad 2,6 km . Początek inwestycji znajduje się na granicy miasta, a koniec inwestycji przy skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. Woronicza. Tam gdzie droga była jednojezdniowa, zmianie ulegnie przekrój drogi, z 1×2 (jedna jezdnia posiadająca po 1 pasie ruchu w każdym kierunku) na przekrój 2×2 i 2×3 (dwie jezdnie posiadające po 2 lub 3 pasy ruchu w każdym kierunku).

Kierunki jazdy na całym przebudowywanym odcinku rozdzielone będą od siebie wyspą lub barierą betonową. Szerokość pasów ruchu do jazdy na wprost wynosić będzie 3,5 m, a dla relacji skrętnych 3,0 m lub 3,5 m, w zależności od dostępności terenu. Wzdłuż całego odcinka planuje się wykonanie obustronnych chodników (tam gdzie ich nie ma). Ścieżki rowerowe również zaprojektowano obustronnie, oprócz odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Rybianka do skrzyżowania z ul. Nad Strugą, gdzie zaplanowano jednostronną ścieżkę rowerową oraz chodnik po stronie południowo-wschodniej projektowanej jezdni, a po stronie północno-zachodniej zaplanowano wykonanie ścieżki rowerowej, z której mogą korzystać piesi.

W miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych, wykonane zostaną ekrany akustyczne. Inwestycja obejmuje przebudowę lub rozbudowę skrzyżowań al. 29 Listopada ze skrzyżowaniami z: ul. Witkowicką, ul. Węgrzecką, ul. Banacha, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. ks. Meiera, ul. Siewną, ul. Powstańców, ul. Rybianka, ul. Dobrego Pasterza, ul. Nad Strugą, ul. Boboli, ul. Woronicza, a także skrzyżowań drogi krajowej nr 7 z drogami projektowanymi lub realizowanymi na podstawie odrębnego opracowania: drogą gminną Krakowski Szybki Tramwaj, ul. Iwaszki, ul. Felińskiego. Istniejące drogi krzyżujące się z al. 29 Listopada zostaną przebudowane lub rozbudowane w zakresie niezbędnym do powiązania ich z rozbudowaną drogą krajową.

Oprócz tego w ramach rozbudowy układu drogowego przewiduje się budowę jezdni dodatkowych służących obsłudze komunikacyjnej terenów przyległych do drogi. Na przecięciu drogi krajowej nr 7 z linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże i linią kolejową nr 8 Warszawa – Kraków w ramach inwestycji planowana jest rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów kolejowych oraz przebudowa linii kolejowych w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z inwestycją.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności