„Bulwary Wisły II” – Sporo może się zmienić

Blisko 50 ha powierzchni obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły II”. O przyszłości tego obszaru dyskutowano pod koniec lipca w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa. Uwagi do projektu można wnosić do 31 sierpnia – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Projektowane w planie zmiany umożliwią między innymi rozdzielenie ruchu pieszego od ruchu rowerowego i tym samym spowodują podniesienie komfortu i bezpieczeństwa korzystania z bulwarów przez mieszkańców.

W planie wprowadzono zmiany w zakresie stref lokalizacji usług, wykluczając powstanie takich stref wzdłuż nabrzeża u podnóża Klasztoru oo. Paulinów na Skałce, ograniczono ich zasięg w odległości do 10 metrów od mostów. Nie dopuszczono funkcji zamieszkania zbiorowego na barkach we wszystkich strefach, natomiast wzdłuż bulwaru Wołyńskiego w rejonie dopuszczonej tam plaży będzie możliwość zlokalizowania barek basenowych.

W stosunku do obowiązującego planu „Bulwary Wisły” doprecyzowano zapisy dotyczące lokalizacji barek wzdłuż nabrzeży, w tym zasad cumowania oraz odległości pomiędzy barkami. Określone zostały także maksymalne wysokości barek – 5 metrów od linii wody w strefach pomiędzy mostami Dębnickim i Grunwaldzkim i 5,8 metra w pozostałym obszarze oraz 3,5 metra dla barek basenowych.

Według projektu „Bulwary Wisły II” proporcje długości do szerokości barek muszą wynosić minimum 3 do 1, przy czym maksymalną ich długość określono na 55 metrów. Szerokość barki pozostaje bez zmian: jest to 9 metrów.

W projekcie zarekomendowano nowy przebieg tras rowerowych – jako alternatywę do stanu istniejącego. Zmiana ta jest podyktowana wysoką kolizyjnością ruchu rowerowego i pieszego w rejonie bulwarów. Wskazano także orientacyjne trasy dla małych promów i tramwajów wodnych łączących przeciwległe brzegi rzeki Wisły.

Prace nad planem „Bulwary Wisły II” rozpoczęły się w 2016 r. Jego celem jest ustalenie zasad zagospodarowania uszczegóławiających ochronę i prawidłowe kształtowanie dziedzictwa miejskiego w granicach Strefy Buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokument określi zasady umożliwiające urządzenie na bulwarach Wiślanych publicznie dostępnego parku Rzeki Wisły, przy utrzymaniu istniejących recepcyjno-reprezentacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych funkcji obszaru oraz wyposażenie przestrzeni Parku w oparciu o najwyższe standardy estetyczne. Projektanci podkreślają, że chodzi też o ochronę historycznego krajobrazu miejskiego doliny rzeki Wisły wraz z Bulwarami Wiślanymi, sylwety Wzgórza Wawelskiego wraz z Zamkiem Królewskim oraz widoków na zespół klasztorny oo. Paulinów na Skałce, a także widoków na Stare miasto, Kazimierz, Stradom i Podgórze oraz występujących wartości przyrodniczych doliny rzeki Wisły.

Uwagi do projektu, z którym można się było zapoznać do 17 sierpnia – należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl.

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma w Punkcie Obsługi Mieszkańców (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze)
  • wysłanie na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej

Projekt planu można znaleźć tutaj.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności