Wzrasta liczba osób zatrudnionych w miejskich jednostkach

Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych, nowych parków i skwerów, remontów budynków komunalnych czy budowy obiektów sportowych i wiele innych – pracy w mieście jest dużo, a do jej wykonania niezbędni są ludzie. Ponieważ Kraków się rozwija i zadań przybywa liczba zatrudnionych w niektórych miejskich jednostkach zmienia się. Warto podkreślić, że przybywa jednak przede wszystkim pracowników merytorycznych, zajmujących się nadzorem nad procesem inwestycyjnym oraz obsługą prawną zadań – czytamy na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Najwięcej pracowników zatrudnia powołany w wyniku reorganizacji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu we wrześniu ubiegłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Obecnie w tej jednostce pracuje 539 osób. Wynika to przede wszystkim z zakresu powierzonych zadań. ZDMK zajmuje się nie tylko bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej, ale prowadzi obecnie ponad 100 inwestycji miejskich w zakresie ich przygotowania i nadzoru (np. rozbudowa ul. Igołomskiej, przebudowa Krakowskiej). Ma też pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele oraz obiekty kubaturowe, utrzymuje 142 drogowe obiekty inżynierskie na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz 99 obiektów na drogach gminnych i wewnętrznych. Chroni też przestrzeń pasa drogowego. Kontrole prowadzone są każdego dnia – pod kątem reklam, robót, awarii. Dodatkowo ZDMK zarządza ponad 30 tys. działek, realizuje w terenie zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekty organizacji ruchu, od 1 stycznia również kwestie związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania – zarządza i kontroluje Obszar Płatnego Parkowania. W drugiej jednostce powstałej po podziale ZIKiT – Zarządzie Transportu Publicznego pracuje 66 osób.

W tym roku Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizuje 284 zadania, w tym 145 zadań inwestycyjnych58 w ramach budżetów obywatelskich i 81 działań w ramach zadań bieżących. Dla porównania w 2016 r. było ich 160. Tak szerokie działania pociągają za sobą nieunikniony wzrost zatrudnienia zarówno w kadrze pracowników biurowych jak i terenowych przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów z tym związanych. Większa liczba pracowników terenowych, to jednak większa ilość prac wykonywanych siłami własnymi. Dla przykładu, Zespół Konserwacji Zieleni, który początkowo miał pod opieką Park Jordana rozszerzył zakres swoich działań również o Błonia, Park Krakowski oraz wszystkie parki kieszonkowe. Takie rozwiązanie wyeliminowało jednak konieczność podpisania umów z firmami zewnętrznymi. Więcej zadań, to również zwiększona liczba rozliczeń finansowych, a ponieważ ZZM realizuje wiele inwestycji przy udziale środków pozyskanych z zewnątrz, to wzrost kadry finansowo-księgowej jest naturalny. Przyrost zatrudnienia jest również związany ze wskazanym wcześniej rozszerzaniem kompetencji m.in. o utrzymanie chodników, zbiorników wodnych czy opiekę nad tramwajem wodnym.

Na koniec 2017 roku (niedługo po rozpoczęciu działalności jednostki) w Zarządzie Inwestycji Miejskich pracowały 42 osoby, obecnie jest ich 62. Liczba pracowników wzrosła, ponieważ rozszerzyła się liczba zadań inwestycyjnych, którymi zajmuje się ZIM, a także stopień ich złożoności. ZIM przejął z ZDMK część zadań drogowych, w tym duże i skomplikowane projekty na północy miasta – wraz z tym zadaniami do ZIM przeszli pracownicy, którzy je nadzorowali wraz z obsługa prawną.

Na praktycznie niezmienionym przez ostatnie lata poziomie kształtuje się zatrudnienie w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych (obecnie 126 osób) i Zarządzie Budynków Komunalnych (280 osób). W tym drugim niewielkie wahnięcie nastąpiło w 2017 r, a wynikało to m.in. z konieczności przyspieszenia zadań związanych z likwidacją niskiej emisji.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności