Możliwe odwołanie dyrektora Teatru Bagatela

Policja zatrzymała dzisiaj dyrektora Teatru Bagatela. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył 4 listopada ub. roku prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jeżeli potwierdzą się informacje o postawieniu mu zarzutów przez Prokuraturę, Urząd Miasta Krakowa rozpocznie procedurę odwołania go ze stanowiska.

Wniosek do prokuratury prezydent zgłosił natychmiast po spotkaniu z grupą obecnych i byłych pracownic Teatru Bagatela. Nie było wątpliwości, że sprawa jest poważna. W żadnej instytucji miasta Krakowa nie ma przyzwolenia na żadne przejawy dyskryminacji, mobbingu czy praktyk, w których dochodzi do przekroczenia granic nietykalności osobistej i godności osobistej pracowników.

Prezydent Krakowa po spotkaniu z grupą kobiet i uzyskaniu ustnych wyjaśnień dyrektora Teatru, zawiadomił prokuraturę o możliwości  popełnienia przestępstwa z art. 199 par. 1  kk. Do prokuratury został także skierowany kolejny wniosek – z prośbą o rozważeniemożliwości zastosowania środków zapobiegawczych, ograniczających kontakt dyrektora ze składającymi zawiadomienie kobietami, łącznie z zawieszeniem w wykonywaniu czynności służbowych.Prezydent równolegle złożył też wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów Prawa pracy w Teatrze Bagatela. Prokuratura otrzymała kopie całej korespondencji wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

Dyrektor Teatru Bagatela przebywał od 12 listopada na przysługującym mu urlopie. Zastąpiła go Renata Derejczyk – zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i literackich. Teatr zatrudnia 126 osób. Wiedząc, że sprawa ma istotny wpływ na morale zespołu i klimat zaufania w tej instytucji, zapewniono zespołowi możliwość skorzystania z opieki psychoterapeuty i psychologa.

Niezależnie od działań prokuratury, na wniosek Prezydenta Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła także kontrolę teatru pod kątem przestrzegania przepisów Prawa pracy przez teatr jako pracodawcę. Teatr realizuje swoje plany artystyczne i funkcjonuje zgodnie z przyjętym planem rzeczowo-finansowym. Pracownice teatru mogą korzystać z opieki prawnej i psychologicznej. Funkcjonowanie w każdym mieście właściwych mechanizmów zabezpieczających równe traktowanie i przeciwdziałania dyskryminacji jest sprawą priorytetową.

W grudniu ub. roku w Teatrze Bagatela odbyły się szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Jedno przeprowadzono dla zespołu całego teatru (uczestniczyło w nim 81 osób), a drugie dla kadry kierowniczej (udział wzięło 21 osób). Szkolenia będą kontynuowane dla wybranej grupy pracowników w 2020 r., pod kątem prowadzenia wsparcia w sytuacjach kryzysu.

Należy przypomnieć, że w Gminie Miejskiej Kraków od lat funkcjonują procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. W Regulaminie pracy Urzędu Miasta Krakowa, uzgodnionym ze związkami zawodowymi i wprowadzonym zarządzeniem nr 688/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z 3 kwietnia 2009 r., zawarte są zapisy odnoszące się do równego traktowania w zatrudnieniu (załącznik nr 1 do Regulaminu pracy) oraz „Zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego w UMK”. Każdy pracownik może zgłosić niepożądane zjawiska i zażądać zwołania komisji, która rozpatrywać będzie tego typu sprawy. Komisja składa się z przedstawiciela pracodawcy i przedstawiciela związków zawodowych.

Każda miejska jednostka organizacyjna, instytucja, spółka itp., jest odrębnym pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Na każdym z pracodawców ciąży więc obowiązek przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, takim jak dyskryminacja, mobbing czy molestowanie itp. Każdy z pracodawców tworzy własne autonomiczne procedury postępowania, które (najczęściej) uzgadnia z przedstawicielami pracowników lub związków zawodowych. Sposób działania każdego z pracodawców winien być dostosowany do profilu działalności, struktury organizacyjnej, struktury zatrudnienia (np. jaka jest struktura zarządcza – bardziej czy mniej hierarchiczna, zespoły ludzkie z przewagą mężczyzn/kobiet, młodych/starych, zespoły wielokulturowe itd.) itp. Każdy pracodawca odpowiada za stworzenie warunków, w których pracownicy mają wiedzę o tym, czym są działania niepożądane, mają świadomość zagrożeń, znają obowiązujące w danej jednostce procedury, wiedzą, jak tego narzędzia używać i nie boją się z niego korzystać.

Regulacje zostały wprowadzone w większości instytucji, Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Krakowskim Biurze Festiwalowym, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie, Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie (zapisy są w regulaminie pracy, wewnętrzna polityka antymobbingowa jest w trakcie opracowywania).

Po sprawie dyrektora Teatru Bagatela, dodatkowo opracowana została też procedura, określająca sposób działania i reagowania w sytuacji, kiedy działania niepożądane w stosunku do pracowników są podejmowane przez dyrektora/kierownika danej jednostki/instytucji.

Info UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności