Jeśli radni przegłosują uchwałę, to zgodnie z jej zapisami miasto zostanie podzielone na trzy strefy

Poprawa standardów jakościowych i estetyki przestrzeni publicznych to podstawowy cel tzw. uchwały krajobrazowej, której projektem na najbliższej sesji zajmie się Rada Miasta Krakowa. Dokument precyzuje zasady i warunki sytuowania na terenie Krakowa obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad projektem ruszyły jesienią 2015 r. Był on trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu (w 2017, 2018 i 2019 r.). Do pierwotnej propozycji wprowadzano zmiany, a nowe rozwiązania były szeroko dyskutowane i konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Jeśli radni przegłosują uchwałę, to zgodnie z jej zapisami miasto zostanie podzielone na trzy strefy, a strefa III jeszcze na trzy podobszary – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług.

Projekt zakłada ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. banery, billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. „okrąglaki”), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m2, a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.

Projekt dopuszcza banery reklamowe na czas prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co siedem lat. Natomiast reklama na obiektach budowlanych – co do zasady – ma być sytuowana wyłącznie w poziomie parteru budynku, w sposób nie zasłaniający okien, drzwi i detali architektonicznych.

Uchwała uszczegóławia także takie kwestie jak podświetlenie tablic reklamowych, odległość billboardu od budynku, sytuowanie paneli reklamowych (np. w wiatach przystankowych czy w przejściach podziemnych), odległość wolnostojących tablic reklamowych od skrzyżowań czy minimalną odległość między wolnostojącymi tablicami reklamowymi w terenach ulic wlotowych.

Kolejną z istotnych kwestii będzie uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń, tak aby w mieście nie powstawały zamknięte enklawy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Projekt uchwały zakazuje sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają jednak wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W projekcie znalazły się także zapisy dotyczące wysokości, rodzaju oraz kolorystyki materiałów małej architektury, a także zakaz ich sytuowania w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść dla pieszych i tras rowerowych.

Jeśli radni przegłosują uchwałę, wejdzie ona w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Zawarte w dokumencie zakazy, warunki i zasady będą stosowane do obiektów sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, które już istnieją będzie trzeba dostosować do nowych wymogów w terminie do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Wymóg ten nie będzie dotyczył obiektów małej architektury, które będą istnieć w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Z projektem uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” można zapoznać się tutaj.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności