Poznaj zapisy planu „Zakole Wisły”

Poznaj zapisy planu „Zakole Wisły”

Do 16 września można się zapoznać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakole Wisły” po zmianach, o które w ubiegłym roku wnioskowali mieszkańcy. Już w czwartek, 5 września o zapisy dokumentu będzie można też dopytać podczas spotkania z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego UMK, które rozpocznie się o godz. 15.30 w sali portretowej.

Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (terenów zalewowych w międzywalu Wisły oraz ROD „Zakole Wisły”) oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Stoczniowców i ul. Na Zakolu Wisły. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną i porządkująco-inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta. Ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do 16 września (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4. Projekt można też obejrzeć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 9.00-11.00
  • środy: 13.30-15.30

Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Fot. bip.krakow.pl