Krakowska firma zatrudniła nielegalnie 22 cudzoziemców

Krakowska firma zatrudniła nielegalnie 22 cudzoziemców

Zatrudnienie 31 cudzoziemców z Ukrainy poddali kontroli funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach w jednej z firm, zajmującej się produkcją i zakładaniem stolarki budowlanej.

Celem funkcjonariuszy SG było ustalenie stanu faktycznego przestrzegania przepisów w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz legalności powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych funkcjonariusze ustalili, iż 20 cudzoziemców pracowało bez odpowiedniego zezwolenia, czy też oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ponadto 4 mężczyzn wykonywało pracę na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach. Natomiast jeden z cudzoziemców podjął pracę nie będąc uprawnionym do jej wykonywania – w związku z brakiem tytułu pobytowego (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatkowo, kontrolowany podmiot w 25 przypadkach nie dochował terminu na poinformowanie właściwego urzędu pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca) lub niepodjęciu przez cudzoziemców pracy (w terminie 7 dni od dnia określonego w ewidencji oświadczeń).  

Info i fot. Justyna Drożdż /PSG