Wyniki kontroli w agencji zatrudnienia z Krakowa

Wyniki kontroli w agencji zatrudnienia z Krakowa

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Polski wobec jednej z agencji pracy, mającej swoją siedzibę w Krakowie. Skontrolowano ogółem 134 cudzoziemców (133 ob. Ukrainy oraz 1 ob. Mołdawii).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż na rzecz kontrolowanego pracodawcy wbrew obowiązującym przepisom pracę świadczyło 8 cudzoziemców. 6 kobiet i 2 mężczyzn z Ukrainy pracowało bez odpowiedniego zezwolenia, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania takiego zezwolenia (art. 2 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatkowo kontrolowany podmiot wbrew obowiązującym przepisom powierzył wykonywanie pracy   7 obywatelom Ukrainy. 5 kobiet i 2 mężczyzn wykonywało pracę na innych warunkach, niż określone w wydanych zezwoleniach. Tym samym kontrolowany pracodawca w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22a wyżej cytowanej ustawy, powierzył w/w cudzoziemcom nielegalne wykonywanie pracy.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż agencja wbrew obowiązującym przepisom powierzyła 10 cudzoziemcom (6 kobietom i 4 mężczyznom) wykonywanie pracy, tj. na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

Oprócz tego kontrolowany podmiot w 114 przypadkach nie dopełnił obowiązku wynikającego z treści art. 88 z ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie tego przepisu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Poza tym stwierdzono, iż firma w 40 przypadkach nie dopełniła obowiązku wynikającego z treści art. 88 i pkt 5 cytowanej powyżej ustawy, zgodnie z którym podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę w przypadku, gdy cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie trzech miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

Prezes zarządu kontrolowanej spółki został ukarany mandatami karnymi gotówkowymi w wysokości 800 zł oraz 2 000 zł. 

Info PSG

Fot. Poglądowe Pixabay