Zapoznaj się z projektem planu dla „Olszy”

Zapoznaj się z projektem planu dla „Olszy”

Dostępny jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”. Jak zmienił się dokument po rozpatrzeniu przez prezydenta uwag, które wpłynęły od mieszkańców? Będzie się można o tym przekonać do 2 lipca, a także biorąc udział w dyskusji zaplanowanej na 17 czerwca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Olsza” obejmuje ponad 100 km terenu na Prądniku Czerwonym. Dokument ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do 2 lipca 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt można zobaczyć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8.00 – 10.00
  • we wtorki: 13.00 – 15.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Olsza” odbędzie się 17 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 16.00 w sali im. Józefa Dietla.

Uwagi do projektu można składać do 16 sierpnia – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Fot. Bip.krakow.pl