Poszukiwany operator numerów alarmowych. Sprawdź wymagania do tej pracy!

Poszukiwany operator numerów alarmowych. Sprawdź wymagania do tej pracy!

Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
 • przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
 • odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
 • współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

 • wykonywanie zadań w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • praca w systemie 8 godzinnym (kandydat na operatora, do czasu uzyskania certyfikatu), docelowo 12 godzinnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
 • konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi trudności w komunikacji
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • praca w słuchawkach telefonicznych

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie- sprawdzenie znajomości języka obcego nastąpi podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • praktyczna znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Termin składania dokumentów:

do 31 grudnia 2019 roku – Nabór realizowany w trybie ciągłym.

Miejsce składania dokumentów:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (pok. 24)

z dopiskiem „Oferta pracy – ONA CPR”

Źródło Bip.Krakow.pl