Więcej czasu na uwagi do planu dla Olszy

Więcej czasu na uwagi do planu dla Olszy

Prezydent Krakowa zdecydował o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”. Zainteresowani mają na to czas do 15 stycznia 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną. Dokument uwzględni relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Uwagi, własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK można zapoznać się tutaj.

Info BIP/UMK