Wyprawka szkolna – można już składać wnioski

Wyprawka szkolna – można już składać wnioski

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

Pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym:

  • słabowidzącym;
  • niesłyszącym;
  • słabosłyszącym;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII – IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkół podstawowych lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkół podstawowych mogą wyjątkowo skorzystać z pomocy w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Rodzice mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 175 do 445 zł – kwoty dofinansowania zależą od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów należy przedłożyć potwierdzenie podmiotu dokonującego zakupu. Dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

W 2016 r. wysokość udzielonej pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników wyniosła 262 483,34 zł. Pomoc w ramach programu przyznano łącznie dla 1 021 uczniów uczęszczających do 85 szkół.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mops.krakow.pl.

info UMK