Znamy wstępne wyniki Budżetu Obywatelskiego dla Dzielnicy III i IV

Znamy już wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów zgłoszonych w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Pozytywnie przeszły ją 204 projekty dzielnicowe i 102 ogólnomiejskie. Od 3 do 7 czerwca wnioskodawcy, których projekty zostały ocenione negatywnie, mogą zgłaszać protesty.

Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 12 czerwca.

Wyniki dla Dzielnicy III:

Mali Ratownicy – Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i  obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 2 500 zł, w tym 200 zł zakup materiałów profilakt.-edukacyjnych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.  

Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnymi Starszym – Zaplanowane w przesłanym do weryfikacji projekcie działania skierowane są do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy III. Zgłoszone zadanie wpisuje się  w gminne działania kierowane do tych grup osób. Jego realizacja pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji oraz wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy III. Ponadto założenia zadania stanowią kontynuację działań Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej Gminy Miejskiej Kraków na terenie Dzielnicy III zakładających m.in. stymulację organizacyjnych form życia i aktywności własnej mieszkańców. 

Aktywny senior – Zaplanowane działania w przesłanym do weryfikacji projekcie skierowane są do osób w wieku senioralnym, mieszkańców Dzielnicy III. Dużą część mieszkańców osiedla Ugorek, w stosunku do innych osiedli Krakowa, stanowią osoby w wieku podeszłym, często samotne. Wnioskodawczyni wskazuje, że istotnym elementem w złożonym projekcie jest możliwość integracji osób w wieku senioralnym, wspólne spędzenie czasu, poznanie się, przy równoczesnym wsparciu prozdrowotnym. Proponowane działanie wpisuje się w gminne działania na rzecz osób ze wskazanej grupy. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji społecznej oraz umożliwi podtrzymywanie nawiązanych kontaktów i relacji.  

Obudź w sobie mistrza –  Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na mobilizację młodzieży do efektywnego zagospodarowania czasu wolnego. Młodzież biorąca udział w projekcie zdobędzie pozytywne wzorce do naśladowania i będzie zmotywowana do osiągnięcia sukcesu w swoim życiu. Ponadto propozycja wpisuje się w zadania Programu Aktywności Lokalnej „Na Olszy”  działającego na terenie Dzielnicy III Miasta Krakowa. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym pt. „Obudź w sobie mistrza” została zweryfikowana pozytywnie.

Zajęcia z samoobrony – bezpieczeństwo niezależnie od wieku – Realizacja projektu korzystnie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz na poprawę kondycji fizycznej osób biorących w nim udział.

Osiedlowe Pikniki Rodzinne na Olszy – Realizacja projektu pn. „Osiedlowe Pikniki Rodzinne na Olszy” pozwoli na integrację mieszkańców Dzielnicy i kreatywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.  Zorganizowane przedsięwzięcia, dedykowane wszystkim grupom wiekowym,  przyczynią się również do rozwoju aktywności społeczności lokalnej. 

Rodzinne soboty w MDK – Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 to placówka wychowania pozaszkolnego organizująca zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, mająca na celu realizować zadania m. in.: edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, kulturalne czy rekreacyjne. Projekt przewiduje cykl sobotnich spotkań realizowanych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102, których odbiorcami będą dzieci i ich rodzice. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i sąsiedzka, wspólne i aktywne spędzanie czasu wolnego, przeżycie twórczych i radosnych chwil. Projekt ma również za zadanie zachęcić dzieci i ich opiekunów do poszukiwania wspólnej przestrzeni dzieląc czas, pasję i doświadczenie.

Pogromcy nudy – Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. W ramach tych zajęć uczestnicy wykorzystują sprzęt, którym placówka dysponuje. Są to m. in.: gry, instrumenty, stroje, krosna. Zakup nowego sprzętu jest potrzebny, gdyż stary ulega zużyciu. Na rynku pokazują się nowe gry, rekwizyty, stroje, które są bardzo atrakcyjne i rozbudzają wyobraźnie dzieci, które z nich korzystają. Zakup sprzętu opisanego w projekcie pozwoli na jeszcze lepszą organizację zabaw przygotowanych dla uczestników zajęć prowadzonych w placówce, a takż na organizację nowych imprez  i zajęć okazjonalnych, w tym m. in. opisanych w projekcie sobót z grami rodzinnymi.   

Chodnik Śliczna – Kantora – Ostatnia – Budowa chodnika w miejscu istniejącego przedeptu stanowić będzie połączenie z istniejącymi ciągami pieszymi. Umożliwi bezpiecznie i estetyczne dojście  do ul. Łaszkiewicza oraz przystanków komunikacji miejskiej „Wieczysta”.

BEZPIECZNI TO MY – Budynek Szkoły Podstawowej nr 64, miejsce realizacji zadania, obejmującego m.in. remont schodów wejściowych, wykonanie posadzki antypoślizgowej oraz barierki przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, służy nie tylko społeczności szkolnej (dzieciom, rodzicom, pracownikom), ale również mieszkańcom dzielnicy, ponieważ pełni funkcję lokalu wyborczego. Odbywają się tam spotkania mieszkańców dzielnicy z przedstawicielami Rady Dzielnicy, spółdzielni mieszkaniowej oraz innych instytucji życia społecznego i kulturalnego. Wejście do budynku służy również wszystkim osobom, które uczęszczają tu na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Proponowane zadanie mieści się w limitach finansowych, określonych zgodnie z § 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. a jego roczne koszty utrzymania nie przekraczają 30 % wartości proponowanego zadania. Zadanie nie jest sprzeczne z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 64 wyraziła zgodę na realizację zadania, nie narusza ono przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności i będzie realizowane na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków

Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe w Dzielnicy Prądnik Czerwony – Organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu.

Śliczny Ogródek Społeczny 2 – Ogródek społeczny przyczyni się do integracji mieszkańców oraz zwiększy świadomość odnośnie wytwarzanej żywności. 

Rodzinne rowery cargo dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony – Duża atrakcja dla mieszkańców, ułatwienie dla osób przewożących dzieci lub towary.Rowery stanowią alternatywę dla poruszania się samochodem oraz mogą być reklamą zrównoważonego transportu.

Zieleń pochłaniająca smog na osiedlu Cieślewskiego – Zagospodarowanie terenu poprawi jego estetykę oraz wpłynie pozytywnie na jakość powietrza.

Pszczoły na dachu – Projekt związany z budżetem obywatelskim  o ID BO.D3.28/17 dotyczący  umieszczenia uli na dachu budynku gminnego – Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na ul. Rozrywki w Krakowie opiniuję pozytywnie.  Koszt projektu, który przewiduje nie tylko umieszczenie trzech uli na dachu budynku ale także opiekę nad pszczołami i aktywne zajęcia z tematyki „pszczelej” dla mieszkańców Krakowa oraz  możliwość „podglądania” pszczół to 22 122 zł a w latach następnych 6602 zł co mieści się w przedziale poniżej 30 % pierwotnej wartości projektu. Działanie to wpisuje się nie tylko w coraz popularniejszy trend pszczelarstwa  miejskiego ale jednocześnie pozwala na przekazywanie mieszkańcom wiedzy na temat pszczół, ich życia, oswaja mieszkańców z tematyką mało znaną na co dzień. Przy jednoczesnej możliwością podglądania tych owadów podczas pracy – inicjatywa ta wydaje się być cenna i potrzebna.

Skrzyżowanie bezpieczna Śliczna – Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców korzystających z ulicy Ślicznej , zarówno mieszkańców jak i gości.

Ogród pochłaniający zanieczyszczenia – Zwiększenie ilości nasadzeń krzewów przy ul. Strzelców urozmaici trasę spacerową oraz zwiększy się absorpcja zanieczyszczeń powietrza.

Plac do gry w pétanque (bule) – Plac do gry w bule zwiększy atrakcyjność parku. Jego budowa da możliwość na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji. 

Wyniki dla Dzielnicy IV

Drzewa i ich rozwój – Nasadzenie 100 sztuk drzew w obrębie dzielnicy IV zwiększy różnorodność przyrodniczą oraz poprawi estetykę terenów zieleni w obrębie dzielnicy IV Prądnik Biały

Leśna kryjówka – naturalny  plac zabaw w Lesie Witkowickim – Aktualny plac zabaw w Parku Leśnym Witkowice jest już bardzo wyeksploatowany, nie jest dopasowany wizualnie do miejsca a urządzenia na nim zamontowane nie wyróżniają się pod względem swojej atrakcyjności. Zastosowanie naturalnych materiałów, w stonowanej kolorystyce sprawi, że powstanie plac zabaw dopasowany do przyrodniczej formy parku. Jednocześnie, będzie się wyróżniał pod względem wizualnym i stanie się atrakcyjny zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Dzięki swojej odrębności od większości miejskich placów zabaw, zachęci do bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz rozwinie zainteresowania dzieci dotyczące lasu. Przedstawiony projekt jest spójny z planami rozwoju tego użytku ekologicznego pod względem jego atrakcyjności dla mieszkańców oraz stworzeniem ścieżek edukacyjnych.

Renowacja siłowni przy ulicy Zdrowej/ Bobrzeckiej – Wymiana urządzeń siłowych przy ul. Zdrowej/Bobrzeckiej wpłynie pozytywnie na rozwój fizyczny mieszkańców osiedla, a także da możliwość na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji oraz integracji.

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na Azorach – Dobudowa miejsc postojowych pozwoli na zmniejszenie deficytu miejsc postojowych jaki ma miejsce we wskazanej lokalizacji wzdłuż ul. Weissa na odcinku pomiędzy ul. Weissa a ul. Jaremy w Krakowie. Powstałe miejsca postojowe będą miały charakter ogólnomiejski, a ich powstanie pozwoli na powiększenie dotychczasowych powierzchni miejsc postojowych o ok. 320 m2. Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowych miejsc postojowych, jak również z uszczupleniem pasa zieleni (pomiędzy ul. Weissa, a istniejącym chodnikiem), znajdującego się w pasie drogowym ul. Weissa

„Czym kaczę uraczę?” Montaż kaczkomatu w Parku Kościuszki – Chleb rzucany kaczkom jest szkodliwy dla całego ekosystemu. Niezjedzony tonie i gnije, powodując nadmierny rozkwit glonów w wodzie. Glony te pochłaniają tlen i wydzielają toksyny groźne dla ryb. Rozkładający się chleb może być też siedliskiem pleśni, która z kolei wydziela toksyny groźne dla ptaków wodnych. Montaż kaczkomatu ma przede wszystkim charakter edukacyjny – podniesienie świadomości mieszkańców Krakowa o tym, w jaki sposób, a przede wszystkim czym należy dokarmiać ptaki. Montaż kaczkomatu wpłynie także na podniesienie estetyki tego miejsca, zapobiegnie wyrzucaniu chleba w miejscach niedozwolonych.

Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów – Wygodne i bezpieczne przechowywanie rowerów. Realizacja projektu pociągnie za sobą konieczność zabezpieczenia w kolejnych latach środków na utrzymanie wiat m.in. na utrzymanie czystości. 

Magiczna Kluczborska – tablice informacyjne – Dzięki ustawieniu tablic z mapami poprawi się dostępność informacji o usytuowaniu bloków. Ułatwi to osobom nieznającym ich lokalizacji znalezienie drogi do właściwego budynku. 

Mały Inżynier – z robotem za pan brat – Zgłębienie wiedzy z dziedziny robotyki na poziomie podstawowym dzieci w wieku 10-11 lat z dzielnicy IV

Poczytajmy i posłuchajmy nowości – doposażenie biblioteki – Filia 16 Biblioteki Kraków przy ul. Radzikowskiego 29 to nowo otwarty, niezwykle atrakcyjny obiekt biblioteczny. Zakup nowych książek i audiobooków dla dorosłych oraz dzieci przyczyni się do podniesienia standardów tej placówki oraz zwiększy atrakcyjność jej oferty. Pozwoli to lepiej zaspokajać potrzeby czytelnicze mieszkańców oraz przyciągnąć nowych użytkowników. Ponadto wyposażenie biblioteki w materiały plastyczne uatrakcyjni prowadzone w filii popularne wśród dzieci i młodzieży „Lekcje biblioteczne”. Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury” i spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy.

Poznaj swoją historię – Prądnik Biały – Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Poznaj swoją historię – Prądnik Biały” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w dzielnicy. Przygotowanie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych pozwoli ponadto mieszkańcom dzielnicy na rozwinięcie zainteresowań historycznych i zapoznanie się  z historią Polski oraz miejsca – austriackiego Fortu 10 Prądnik Biały.  Mimo podobieństwa do innych projektów „Poznaj swoją historię…”, zgodnie z § 11,  pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa autor projektu nie wyraził zgody na łączenie zaproponowanego projektu z innymi i zaznaczył, że należy go procedować oddzielnie. 

Zielony Zaułek Prądnicka – Zmiana zagospodarowania terenu osiedlowego zwiększy atrakcyjność i poprawi estetykę miejsca. Teren będzie służył wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców. 

Ptasie lokum – budki lęgowe dla ptaków – Zakładanie budek dla ptaków miejskim środowisku ma bardzo istotne skutki dla zachowania różnorodności przyrody w mieście, w której ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego efektywnie ograniczając liczebność uciążliwych owadów. W naszych czasach, zwłaszcza w miastach, zmniejsza się ilość starych drzew, które zawierają dziuple (naturalne miejsca lęgowe dla ptaków) co ma negatywny wpływ na liczebność ptaków. Ptakom w środowisku miejskim zazwyczaj pozbawionym starych drzew z dziuplami i z coraz bardziej ograniczanymi możliwościami gnieżdżenia się w ocieplanych budynkach, brakuje miejsc do zakładania gniazd a to powoduje, że zmuszone są korzystać z każdej możliwości, którą im stworzymy  Wieszanie budek, w dłuższym okresie czasu, powinno przyczynić się do zahamowania spadku liczebności ptaków i daje nadzieję na stworzenie warunków do zachowania populacji ptasiej w miastach. 

Rewitalizacja terenu Placu zabaw przy ul. Nawojowskiej – Rewitalizacja zieleni oraz wzbogacenie o nową małą architekturę istniejącego placu zabaw przy ul. Nawojowskiej wpłynie na jego wizualny odbiór. Zachęci także mieszkańców do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji oraz integracji. Utwardzona ścieżka w miejscu istniejącego przedeptu umożliwi łatwiejsze dojście do placu zabaw

Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży – Bezpłatne szkolenia piłkarskie dla dzieci i młodzieży.

Remont schodów przy Opolskiej – Poprawa bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających ze schodów i podjazdów dla wózków  , poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Mali Ratownicy – Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i  obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 2 500 zł, w tym 200 zł zakup materiałów profilakt.-edukacyjnych. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach. 

Warsztaty bębniarskie – Zaplanowane działania w projekcie skierowane są do mieszkańców Dzielnicy IV – dzieci i młodzieży w wieku od 4 lat oraz ich rodziców. Celem zajęć jest zaszczepienie wśród młodych mieszkańców dzielnicy zamiłowania do muzyki oraz jej tworzenia, jak również do aktywnego uczestnictwa w „świecie sztuki”. Bezpłatny udział w zajęciach pozwoli każdemu mieszkańcowi dzielnicy skorzystać z warsztatów, bez względu na jego status materialny.  Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rozwijania przez młodzież umiejętności, kompetencji, realizacji pasji czy znalezienia formy spędzania wolnego czasu.  Zajęcia oparte na nauce gry na bębnie są bardzo atrakcyjne, a w uczestnikach nie budzą negatywnych przekonań co do stopnia trudności nauki. Udział w warsztatach będzie mieć bardzo pozytywny wpływ na osoby mało aktywne oraz nieśmiałe, które będą miały możliwość integracji w społeczności lokalnej i nawiązać nowe znajomości. Poza aspektem społecznym i edukacyjnym granie na bębnach ma wpływ na zdrowie. Stymuluje aktywność mózgu, pomaga przekroczyć dominację jednej ze stron ciała, tzw. lateralizację.

Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe w Dzielnicy Prądnik Biały – Organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu.

Montaż progów zwalniających na ul. Radzikowskiego – Charakterystyka długoterminowych skutków realizacji zadań : – poprawa bezpieczeństwa dzieci, które zmierzają do szkoły w  okolicy ul. Radzikowskiego – uspokojenia ruchu na tym odcinku na ul. Radzikowskiego. 

Żabiniec – doposażenie placu zabaw przy Konecznego – Powiększenie ogródka jordanowskiego przy Konecznego zwiększy atrakcyjność tego terenu. Nowe urządzenia będą służyły rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Mini plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży – Zagospodarowanie przestrzeni między blokami zwiększy atrakcyjność tego terenu. Jego reorganizacja da możliwość na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji.

Warsztaty malarskie dla seniorów – Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji osób starszych, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego tych osób, będących mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały. Wspólne z uczestnikami Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 zajęcia pozwolą na miłe i efektywne spędzanie wolnego czasu przez osoby starsze oraz wpłyną pozytywnie na kondycję psycho-fizyczną starszych mieszkańców Dzielnicy IV. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu przez 4 godziny w okresie od 16.04.2018 r do 30.06.2018 r.  Istnieje prawdopodobieństwo udziału mniejszej niż zakłada się liczby uczestników projektu 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności