Podatek od posiadania psa w Krakowie

W 2017 r. opłata od posiadania psów wynosi 36,00 zł od jednego psa.

Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja, a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa.

Opłaty można dokonać w biurze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53.

Kasa KTOZ czynna:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 15:00

wtorek 11:00 – 17:00

Nr rachunku bankowego KTOZ

83 2030 0045 1110 0000 0390 3540

Właściciel psa nie musi stawić się osobiście w KTOZ.

 

Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)– z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) – z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Z mocy uchwały od opłaty zwalnia się:

  1. posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  2. posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
  3. posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszeniai udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
  4. posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

 

Szczegółowe informacje w sprawie opłaty:

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

12 421 77 72 lub 12 421 26 85

telefon/faks: 12 429 43 61

poczta elektroniczna: ktoz@ktoz.krakow.pl

strona internetowa: http://www.ktoz.krakow.pl

PILNE! Zobacz również:

Na spacerze pies zjadł słoninę z gwoździami

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności