Pamiętaj! Spożywanie alkoholu na Bulwarach Wiślanych jest zabronione

Straż Miejska Miasta Krakowa przypomina, że na terenie Bulwarów Wiślanych obowiązują przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy prawa lokalnego w postaci Uchwały Rady Miasta Krakowa. Oznacza to, że spożywanie alkoholu na Bulwarach Wiślanych jest zabronione.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Art.431

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

Zakaz sprzedaży, podawania, i spożywania napojów alkoholowych obowiązuje w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (Art. 14. ust. 6).

Uchwała Rady Miasta Krakowa

Uchwała NR XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

§ 1.

1. Wprowadza się stały zakaz spożywania alkoholu w następujących miejscach publicznych, z uwagi na ich rekreacyjno-spacerowy charakter:

a/ tereny niezagospodarowanych fortów,

b/ tereny zieleni publicznej.

2. Zakaz określony w ust.1 nie dotyczy spożywania alkoholu zakupionego w miejscach wyznaczonych w czasie trwania imprez mających charakter jednorazowy, organizowanych na podstawie odrębnych zezwoleń.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności