Zgłoś miejsca przyjazne seniorom w Krakowie

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, medycznych, użyteczności publicznej, w których osoby starsze czują się miło i gdzie są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług oraz zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 października 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, na adres mailowy: biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa.

Regulamin akcji wraz z załącznikami można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 (Referat ds. Młodzieży i Seniorów) oraz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów:

www.dlaseniora.krakow.pl oraz www.mops.krakow.pl.

Organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie. Ze strony Gminy Miejskiej Kraków inicjatywę realizuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ze strony Województwa – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności