Budowa grzebowiska małych zwierząt – Konsultacje społeczne

Budowa grzebowiska małych zwierząt – Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie budowy grzebowiska małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie.

reklama

O inwestycji:

reklama

Podstawowym celem budowy grzebowiska w Krakowie jest stworzenie miejsca możliwie najbardziej przyjaznego na pochówek domowych zwierząt małych, tj. psów, kotów, gryzoni (przyjaciół rodziny) oraz rozwiązanie problemu grzebania ich zwłok. Opracowana koncepcja funkcjonalno-użytkowa zakłada powszechnie przyjęty w krajach rozwiniętych standard dla tego typu działań.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Teren objęty inwestycją o pow. ok. 2,88 ha jest niezagospodarowany, stanowi nieużytek i znajduje się na obrzeżach Krakowa. Koncepcja zagospodarowania terenu pod inwestycję przewiduje wydzielenie terenu pod ok. 5 500 kwater, parking, stworzenie dróg dojazdowych, alejek oraz budynek administracyjny dla pomieszczeń biurowych, sanitariatów, magazynów i chłodni. Teren grzebowiska zostanie w całości ogrodzony siatką bądź murem, o wysokości minimum 1,5 m. Na terenie inwestycji zaprojektowana została zieleń wysoka, która dodatkowo odgrodzi ten teren, a na samo grzebowisko składać się będzie duża trawiasta powierzchnia oraz zorganizowana dekoracyjna zieleń niska.

Na etapie realizacji zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi.

W trakcie eksploatacji oddziaływanie obiektu na środowisko sprowadzić można do zużycia mediów, wytwarzania ścieków komunalnych, niewielkiej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz generowania ładunku odpadów. Czynniki te swym zasięgiem obejmą jedynie teren przedmiotowej inwestycji, a ich oddziaływanie na otoczenie będzie znikome. Inwestor podejmie stosowne kroki celem minimalizacji ewentualnej presji na środowisko.

Planowana inwestycja w korzystny sposób wpłynie na krajobraz miejski oraz zagospodaruje
i uporządkuje teren stanowiący nieużytek.

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na obszary chronione.

O konsultacjach:

Konsultacje potrwają do 30 czerwca br. a w trakcie ich trwania pomiędzy 9 czerwca a 15 czerwca 2016 roku, odbędzie się jedno spotkanie oraz 3 dyżury informacyjno-konsultacyjne. Uczestnikom spotkań zostanie zaprezentowana koncepcja przedmiotowej inwestycji i zawarte w niej założenia.

Bardzo nam zależy, aby w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej osób. Pragniemy wysłuchać ich opinii, uwag, stanowisk, wniosków, postulatów i pomysłów w zakresie inwestycji, celem ustalenia optymalnego kształtu przedsięwzięcia z punktu widzenia mieszkańców Krakowa a szczególnie społeczności lokalnej.

Koncepcja budowy grzebowiska dostępna jest w serwisie internetowym „Dialog Społeczny” (www.dialogspoleczny.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl), na platformie internetowej: „Magiczny Kraków (www.krakow.pl) oraz na stronie internetowej Rady i Zarządu Dzielnicy VII (www.dzielnica7.krakow.pl). Na stronach:  www.dialogspoleczny.pl oraz www.bip.krakow.pl znajduje się również Formularz Konsultacji.

Harmonogram spotkań:

-9 czerwca 2016 r., godz. 17:00, Sala Gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek, ul. Korzeniaka -18, 30-298 Kraków – spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

-13 czerwca 2016 r., godz. 16:30 – 18:30, Siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Bolesława Prusa 18, 30-117 Kraków – dyżur konsultacyjny.

-14 czerwca 2016 r., godz. 16:30 – 18:30, Siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Bolesława Prusa 18, 30-117 Kraków – dyżur konsultacyjny.

-15 czerwca 2016 r., godz. 16:30 – 18:30, Miejskie Centrum Dialogu Wydziału Rozwoju Miasta, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków – dyżur konsultacyjny.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na:

– adres poczty elektronicznej: wi.umk@um.krakow.pl
– adres do korespondencji: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a,
31-072 Kraków.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności